Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Samhällsgeografi - 9D VT21 - uppgifter kring ditt land

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Vi kommer studera hur länders olika ekonomiska och sociala ställning påverkar och påverkas i ett globalt perspektiv, hur olika länder förhåller sig till varandra, fattiga och rika länder samt knyta an till både demografin och arbetsområdet "Fred och konflikt". Detta område är alltså ämnesövergripande inom samhällskunskap och geografi.

Uppgifter kring ditt land

Syfte och mål.

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

 -få kunskap om världens befolkning gällande befolkningsökning, fördelning, befolkningslära och migration.

- få kunskap om hur man kan dela in världens länder på olika sätt.

- få kunskap om och förstå vad som ligger bakom att ett land räknas som rikt eller fattigt, samt hur man kan bekämpa fattigdom.

-förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom arbetsområdet.

- kunna sätta sig in i hur människors livssituation påverkas av vilken plats de lever på, samt hur människan påverkar jorden och miljön.

 

 

Mer information finns i Classroom (9D SO)


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Matriser i planeringen
Samhällsgeografi - sammanlagd bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter