Skolbanken Logo
Skolbanken

lekens betydelse till konstens skapande

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Terminen kring temat KONS..

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut och i vilket syfte?

Under nyfikenhetsperioden har vi kontinuerligt dokumenterat och observerat barnens intresse och lärprocesser i våra fem olika temamiljöer och i den fria leken.

Detta ligger nu som grund till vårt nya projekt. lekens betydelse till att kreativitet utveckla konstens alla olikheter. Barnen tog sig an de olika miljöerna med entusiasm och vi vill ta tillvara på barnens härliga skaparglädje  samt vidareutveckla deras kolloborativa förmågor genom att i projektet skapa gemensamma konstverk.

 affär, torg och restaurang , genom att barnen får upptäcka många olika material, som lera, bandage gips och lös gips olikaåterviningsmaterial i olika kvalitet, upptäcka förmågan till att hitta olika färger genom att söka efter vad som behövs till ex, brunfärg.  * konstverk som kiosk, glassar, frukt och grönt, kakor osv..

Kommunikation, samarbete och kritiskt tänkande kommer att vara i fokus under processen. Med leken som medveten metod och digitala verktyg, vill vi erbjuda ett mångfald av konstupplevelser som ska väcka nyfikenhet och förundran samt inspirera till att utforska och utveckla sin egna kreativitet.

Vi har sett hur barnens kreativa processer influeras av deras egna upplevelser och erfarenheter, och hur ivrigt de delat med sig av dessa till sina kompisar. En dag bjöd några barn in alla de andra kompisarna till att hjälpa varandra med att hitta lösningar till vad som ska konstrueras och denna leken, konstruktionen har gett mersmak. Vi implementerar hela tiden barnens intresse , inflyttande och vidareutveckla det i vårt gemensamma projekt.

Alla våra lärvänner kommer att vara synliga under vårt Projekt och i våra projektmiljöer.

Hjärtrud: Värdegrundssamtal kring vad Hjärtrud står för och symboliserar. Fokusera reflektionerna kring olikheter och likheter på individnivå, samt få barnen att se värde i att skapa tillsammans. Mer fokus på processen än produkten och mer på kvalitet än kvantitet. Fortsätta vårt arbete med Hjärtrud  och konstruera i olika material..

Utveckla och utmana barnens kolloborativa förmågor med stort fokus på samarbete, kommunikation och problemlösning.

Lek-Levi: Mars månad kommer Leken att vara i centrum. Leken är viktig och den behövs för att barnen ska förstå sig själva och sin omgivning och kunna sätta sig in i olika situationer. I leken omvandlar de hela sin omvärld. Leken är något som barn gör frivillig. I lek lär man sig att kommunicera, turtagning och samspel. Man lär sig lösa problem, regler och normer, tänka, samarbeta. Man använder sig av fantasi, rollekar som sagt man lär sig väldigt mycket. Vi planerar in att lära oss nya och utmanande lekar både inomhus så väl som utomhus. Vi fortsätter även att arbeta med vår caffé och affär, här får vi även in matematik, språk, rollek, fantasi och det absolut viktigaste är att vi har roligt tillsammans.

Vi kommer att aktivt arbeta med leken som metod under terminen. Gruppstärkande lekar både i den fria leken och inplanerade. Spinna vidare och vidareutveckla deras lek kring kreativitetens utmaningar där vi pedagoger aktivt är med och dramatiserar. 

Rör-Else:  Utmana finmotoriken under skapandet av våra gemensamma konstverk. Genom att interagera med och undersöka olika konstverk, stimulera och utveckla deras grovmotorik, balans och kroppskontroll. Vi besöker vårt närområde samtidigt som vi ger barnen motoriska utmaningar under promenaden och utmanar till nya och gamla lekar. och barnens initiativ till vilka lekar vi ska utöva.

Alfa-Beta: Implementera TAKK som extra språkstöd under hela vårt projekt och dagliga verksamhet. Arbeta med språkstimulerande material såsom böcker, rim och ramsor, hitta bokstaven, hitta liknelser som vart finns denna färg. Fortsatta jobba kring barnens förmåga i att reflektera, ge uttryck för sina upplevelser samt sätta ord på sina känslor och på lekens oskrivna regler. Reflektera tillsammans med barnen i våra mindre och stora grupper och även enskilt.

Räkne-Reza:  I den skapande processen utveckla barnens matematiska förståelse genom att arbeta med form, antal, kategorisering, mönster och andra matematiska begrepp. Under aktiviteterna ge utrymme för barnen att undersöka, reflektera och se samband samt prova olika lösningar. Vidar utveckla konst- och använda olika material för att utmana deras matematiska förmågor på nya sätt.

Ute-Ugo:  Med hjälp av digitala verktyg upptäcker barnen olika kontverk som vi sen skapar tillsammans. Även i konstformen dans, lek och musik, kommer barnen att erbjudas spännande aktiviteter med hjälp av digitala verktyg under undervisningen. Vi kommer också att fokusera på hållbar utveckling genom att återanvända material i våra konstverk.

Krea-Tiva:  Barnen kommer att erbjudas att arbeta med olika gemensamma material. Material som ex, verktyg och teknik återvinns material används för att ge barnen en bredare upplevelse/förståelse kring begreppet KONST.  Detta kan i sin tur leda till spännande samtal och kreativitet under skapande processen.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? Både i gemensamma samlingar och aktiviteter samt i stor, liten grupp och enskilt.
 • Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras? I stor/litengrupp och enskilt.  

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Samtliga barn på avdelningen.

 

 • Av vem? Samtliga pedagoger och varandra.

 • Vad är målet med undervisningen?   Väcka barnens tankar och intresse kring olika konstformer, olika material, samt upptäcka sina förmågor kring konstens stora utbud, samt utveckla deras kolloborativa förmågor. Implementera förståelsen att återanvända material som skapar nya möjligheter till att bli nya konstverk.

   

   Mätbara mål?

  * När vi ser att barnen själva upptäcker konstverk under sin dag på förskolan och visar tydligt intresse och nyfikenhet.

  * Att vi ser att barnens massproduktion av att finna konstens breda utbud och de finner glädje i att de gemensamt hittar konstverk eller lägger mer  tid på sina alster. Kvalitet hellre än kvantitet. 

  * När vi ser att de vidareutvecklar sitt påbörjade skapande, kreativitetens intresse i den fria leken.

  * När vi ser att fler vårdnadshavare aktivt tar del av utveckling och lärande dokumentationer i Unikum.

  * När vi ser att barnen använder sig av samt känner igen TAKK tecken.
  * När vi ser att våra lärmiljöer fångar barnens intresse och fungerar som den tredje pedagogen.
                                                                                                         

Kopplingar till läroplanen

 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
 •  Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
 •  Lpfö 18Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
 •  Lpfö 18Arbetslaget ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback