Skolbanken Logo
Skolbanken

Snödroppen - Aktionsforskning 2021 Södra Sandby/Revinge

Almbackens förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 juli 2023

Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Vi börjar med en kartläggning.

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med ”valtavla” där barnen kommer få vara med om demokratiska beslut samt att barnen ska finna ro i sina aktiviteter.

 

3. Målformulering

Hur skapar vi en lugnare inomhusmiljö hos barnen?

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Barnen ska finna ett lugn i sina aktiviter inne på avdelningen, de ska känna att de kan sitta en stund med den valda aktiviteten och inte känna behovet av att byta efter en liten stund. Med hjälp av valtavlan vill vi att barnen ska känna vikten av att deras beslut har en betydelse. 

 

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Vi använder oss av aktuell forskning. 

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Genom observationer och samtal med barnen samlar vi ihop vårt material. Vi kommer varannan vecka lägga ett lärloggsinlägg på unikum om hur det ser ut i nuläget. 

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

- loggbok

- observation och reflektion med varandra men också med barnen

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.


Läroplanskopplingar

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback