Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Bråka Smartare

Kattebäckskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 11 april 2021

Som en del av vårt värdegrundsarbete och strävan efter en trivsam skolmiljö för alla elever kommer vi att arbeta med materialet "Bråka smartare". Bråka Smartare är ett material från Medlingscentrum med lektioner i konflikthantering som kan bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö där elever blir mer medvetna om sig själva och hur de kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det är ett viktigt arbete som kan göra stora avtryck i unga människors liv.

Syftet med Bråka Smartare är att göra eleverna mer ”konfliktsmarta”. Det vill säga att
eleverna blir aktivt medvetna om sin egen del i konflikter och kan göra kloka
val. Materialet ger även elever och pedagoger ett gemensamt språk för att tala om bråk
och konflikter.

Det här ska vi arbeta med:

  •  Känslor (de fem grundkänslorna glädje, rädsla, avsky, ledsamhet och ilska).
  •  Konflikthanteringsstilar
  •  Aktivt lyssnande

Hur?

Vi kommer att samtala, diskutera, rita och skriva. Titta på bildspel. "Fyra hörn" där barnen får öva sig i ställningstagande.

 

Lärandemål:

- Känna till de fem grundkänslorna och hur de känns i kroppen.

- Läsa av och tolka andras känslor.

- Kunna sätta ord på sina känslor i nuet och relaterat till händelser i dåtid.

- Uttrycka vilken känsla eleven vill ha i en framtida situation.

- Bygga empati för andra människor.

- Kunna utvärdera sitt eget beteende i konflikter utifrån konflikthanteringsstilarna.

- Veta hur man lyssnar aktivt.

- Ha prövat hur det känns att lyssna och bli lyssnad på.

- Kunna vara närvarande och lyssna på en klasskamrat.

 

Vi börjar introducera arbetet vecka 15 och kommer att arbeta med det schemalagt ett tillfälle i veckan resten av terminen. Vår förhoppning är att bygga upp ett förhållningssätt att prata kring konflikter och att det blir en naturlig del i all verksamhet - skoltid, raster, och på fritids.

 

Begrepp:

Känslor - ilska, glädje, ledsen, avsky, rädsla. Positiv/negativ känsla

Konflikt - konflikthantering. Kamp, anpassa, undvikande, kompromissa, samarbeta

Empati

Aktivt lyssnande - att lyssna och bli lyssnad på.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback