Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati, år 5

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 12 april 2021

Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Undervisningens innehåll:

 

  •  Vad demokrati är och 
  • hur demokratiska beslut fattas. 
  • Hur man fattar beslut (lokalt) i elevråd. 
  • Hur man som individ och grupp kan påverka beslut.
  •  Politiska val och partier i Sverige.
  •  Riksdag och regering.
  • Kommun och landsting.
  • Aktuella politiska frågor.
  • Hur man kan argumentera för sin sak/åsikt (i tal och skrift).

 

 

Syfte

Syfte:

"Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleven tillägnar sig kunskaper  om, och förmågan att reflektera över, världen och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle". Lgr11, s.199

 

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Så här kommer vi arbeta:

Söka information, läsa faktatexter och se film/TV-program, anteckna, diskutera, hålla klassråd och arbeta i grupper.

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Beskriva hur demokrati fungerar i olika länder.

- Känna till och beskriva politiska partier och val i Sverige, riksdag och regering.

- Uttrycka åsikter i frågor som har betydelse för dig som elev.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Viktiga begrepp: Demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, kommunfullmäktige, riksdag, regering, politiska partier, rösträtt, talman, riksdagsdebatt, motion, proposition, votering, utskott


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Samhällskunskap - Demokrati
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter