Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2B

Uggleskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 april 2021

Arbetsområden för vt i åk 2. Favorit matematik 2B. Du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Klockan,analog

- Klockan hela och halva timmar

- Klockan hela timmar och över

- Klockan hela timmar och i

- Klockan fem i halv, halv och fem över halv

Multiplikation och problemlösning

- Repetera multiplikation med 2, 5, 10

- Multiplikation 3 och 4

- Strategier för problemlösning, textuppgifter

Taluppfattning och huvudräkning

- Talen 0 till 1000

- Positionssystemet ental, tiotal och hundratal

- Tal i olika kulturer genom historien

- Att jämföra och storleksordna tal

- Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100

- Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 1000

Geometri, mätning och statistik

- Geometriska objekt, punkt, linje, stråle, sträcka, öppen polygon och vinkel

- Geometriska objekt, månghörning, rektangel, kvadrat, kub, cirkel, klot

- Cirkeldiagram

- Mätning, enheten liter och deciliter (centiliter)

Skriftlig räknemetod, mätning och repetition

- Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0 till 1000

- Enheterna meter, centimeter, (millimeter) kilometer, kilogram, (hektogram) och gram

 

 

Arbetssätt

Vi arbetar i större grupp, med lärkompis eller individuellt.

Vi arbetar i matteboken och praktiskt. Vi spelar olika spel. 

Vi färdighetstränar på olika sätt och löser matematiska problem tillsamman och enskilt. 

 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpnade under terminens gång.

Skolverkets bedömningsstöd.

Tester i "Favoritmatematik mitt lärande 2B"

 

Du ska visa lösningar i uppgifter och problem t ex genom bild, ma-språk eller ord. Du ska kunna se samband mellan addition och subtraktion och jämföra likheter och skillnader. (Analytisk förmåga)

Du ska visa att du kan använda och förklara begrepp som förr, efter, fler, färre, hälften, dubbelt, summa, differens, är lika med, större än, mindre än, addition och subtraktion. (Begreppsförmåga)

Du ska kunna reflektera över vald räknestrategi och rimligheten i dina svar. (Metakognitiv förmåga)

Du ska visa att du vill samtala, resonera och redogöra hur du tänker kring och löser matteuppgifter, antingen till gruppen eller en till en i lärpar eller med vuxen. (Kommunikativ förmåga)

Du ska visa att du kan plocka ut nödvändig information och använda den för att sortera information. T ex sant eller falskt och att kunna bemöta argument.  (Förmåga att hantera information). 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter