Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Malmö Dibber- Barnens aktivitetsdag

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 12 maj 2021

Den 10 maj firar vi Barnens Aktivitetsdag, internationellt heter den Children´s Activity Day.

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

 • Varför? 

 • Målet med dagen är att fokusera på fysisk aktivitet och rörelseglädje. ​

  2013 instiftade WHO  Move for Health som aktivitetsdag över hela världen. Syftet är att visa på hälsofördelar med fysisk aktivitet och lägga grunden för att förebygga livsstilssjukdomar.​

  Barn behöver röra sig för att växa och utvecklas. Fysisk aktivitet hjälper barnen att utvecklas fysiskt genom att stimulera tillväxt, smidighet, rörlighet, reaktionsförmåga, koordination och utveckling av bland annat muskler, skelett, hjärta, hjärna och lungor. Även det mentala välbefinnandet främjas av fysisk aktivitet genom att signalsubstanser frigörs i hjärnan, dessa hjälper barn att må bra och bidrar till att stärka barnets självkänsla och självuppfattning. Fysisk aktivitet ökar barns uppmärksamhet, förbättrar barns förmåga att lösa problem och  inlärnings- och koncentrationsförmågan​.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Genom olika rörelseaktiviteter, planerade aktiviteter som är anpassade för olika åldrar
 • Ex miniröris och tipsrunda. Vi kommer även avdelningsvis att ta upp kostens viktiga betydelse för hälsan.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom samtal samt reflektioner med hjälp av dokumentationer på respektive avdelning i mindre grupper.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • För samtliga barn. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Varje avdelning ansvar för att förbereda  samt informera samtliga barn om hur dagen kommer att se ut. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Rörelseglädje

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback