Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Musik år 7 VT-21 Praktiskt musicerande "Eye Of the Tiger"

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 maj 2021

I det här arbetsområdet arbetar vi med praktiskt musicerande.

Periodens syften

  • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. 
  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. 
  • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.
  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. 
  • Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
  • Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter.

Vad gör vi under lektionerna? Övergripande lektionsplanering

Under arbetet med låten fördjupar eleverna sig i ett instrument eller i sång. De instrument som finns med i vår version är Trummor, Elbas, Gitarr och Keyboard. Några elever är sångare, de andra övar in kompet till låten.
-Oftast börjar lektion med en genomgång där vi lyssnar noga på en inspelning av låten och går igenom kompet på de olika instrumenten just på den här låten.
-Eleverna övar därefter enskilt eller i små grupper.
-Har man god koll på sitt komp kan man be om svårare uppgifter att öva på eller prova kompet på ett annat instrument en stund.
-Man kan också själv lyssna efter eller tänka ut nya förslag till kompmodeller/stämmor/melodislingor/basgångar.
-Mot slutet av lektionen spelar vi oftast låten alla tillsammans.
-Mot slutet av perioden spelar vi in vår version av låten och reflekterar därefter kring följande frågor:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? Vad lärde du dig? Ge exempel?
3. Vad var svårt? Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? Ge exempel?
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera det gemensamma musicerandet. Beskriv de olika instrumentens stämmor och komprytmer och hur de lät tillsammans. Var det något som fungerade bra och något som vi skulle kunna jobba vidare med/utveckla? Ge exempel och var gärna detaljerad. 

Vad är det vi tränar?

Nedan är några punkter ur kursplanens centrala innehåll i musik, som vi jobbar extra mycket med när vi spelar låtar.

Bedömning

Fortlöpande under lektionerna får varje elev tips på hur spelandet kan utvecklas på bästa sätt. Under dessa tillfällen och vid inspelningstillfället i slutet av arbetet med låten sker bedömningen av den delen av arbetsområdet som handlar om det praktiska musicerandet
Vid samtal under arbetets gång och i samband med reflektionen efter arbetsområdets slut sker bedömning av den delen av arbetsområdet som handlar om förmågan att resonera och analysera kring musicerandet. 

Bedömningen sker i den gröna matrisen "Musik, kunskapskrav enligt Lgr 11".


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.

Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback