Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska åk 2

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

I årskurs två kommer vi att fortsätta att träna på att läsa, skriva, tala och lyssna på många olika sätt.

Mål 

Vad ska du kunna?

Inom området skriva ska du kunna:

 • forma bokstäverna på rätt sätt.
 • skriva hela meningar med stor bokstav i början och punkt i slutet.
 • använda gemener och versaler på rätt sätt. 
 • ha mellanrum mellan orden.
 • skriva en kort text läsligt för hand.
 • skriva en kort text läsligt på datorn.
 • stava vanligt förekommande ord.
 • skriva en enkel berättelse med inledning, handling och avslut.
 • skriva en enkel faktatext.
 • komplettera sina texter med bilder för att göra sina texter tydligare.
 • läsa igenom texter och se om något behöver förbättras.

Inom området läsa ska du kunna: 

 • läsa allt fler ord som ordbilder och använda ljudningstrategin vid behov. 
 • läsa enkla meningar med flyt. 
 • stanna upp och läsa om när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang. 
 • visa förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.

Inom området tala och lyssna ska du kunna:

 • berätta om något så att andra förstår vad du menar.
 • lyssna och ställa frågor som visar att du förstår det du har hört.
 • ge enkel respons vid muntligt framförande.
 • framföra din åsikt och våga fråga.
 • återberätta en händelse som hänt nyligen i kronologisk ordning.

SVA:

 • Du ska ha ett ordförråd som gör att du kan vara med i undervisningen.
 • Du ska vara medveten om när du inte förstår och då våga fråga.
 • Du ska kunna göra dig förstådd.

 

Under året ska du få visa att du kan: 

 • skriva med läslig handstil. 
 • använda stora och små bokstäver på rätt sätt. 
 • göra mellanrum mellan orden.
 • stava några vanliga ord. 
 • skriva meningar med stor bokstav och punkt. 
 • skriva egna kortare texter.
 • läsa med flyt och förstå innehållet i enkla texter. 
 • berätta om något för en grupp.

 

Undervisning

I skolan kommer vi arbeta mot målen genom att:

 • repeterar hur vi formar våra bokstäver och gör olika övningar.
 • träna på att ha mellanrum mellan orden i våra texter.
 • träna regelbundet på att skriva hela meningar.
 • träna på att skriva olika typer av text för hand och på dator. 
 • träna på språkregler. 
 • träna på att läsa tyst och högt.
 • träna på läsförståelse.
 • lyssna på högläsning och samtala om ord samt handling. 
 • träna på att berätta och samtala om olika händelser. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömarstöd - elevens skrivutveckling
Skolverkets obligatoriska bedömarstöd - elevens läsutveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback