Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX01

SOMALISKA MOESOM01 2021-2022

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Eleverna ska utveckla färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. De ska förbättra kunskaper om sitt modersmål, om språkfärdighet samt ett mångfald interkulturellt förhållningssätt. Eleverna ska kunna använda ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet.

 • Läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier
 • Skriva olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation
 • Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text
 • Samtala och resonera kring texter av olika slag
 • Använda en kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk i olika samtal och diskussioner 
 • Tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna
 • Återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört
 • Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll
 • Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört

Vi kommer att arbeta med:

Arbetsområde kring:

 • Olika texttyper
 • Skönlitterära böcker
 • Historiska berättelser
 • Jämförelse och bearbeta mellan olika texttyper
 • Somaliska kultur och traditionella 

 

Arbetssätt och arbetsformer:

 • Genomgång lektionens innehållet
 • Ett par och individuellt (diskussion och åsikter interaktion mellan eleverna)
 • Olika aktiviteter och texttyper för att tala, lyssna, läsa och skriva 
 • Olika moment av aktiviteter innan, under och efter läsningen
 •  Användning av digitala verktyg  

 

Vi ska bedöma elevernas kunskap: 

 • Förstå ditt modersmål såväl muntligt som skriftligt
 • Redovisa, diskutera och kommentera textens innehåll
 • Uttrycka muntligt dina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt
 • Växla mellan vardagsspråk och skolspråk. 
 • Formulera dig i skrift på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll. 
 • Följa skriftspråkets konventioner
 • Uttrycka och formulera dig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget.
 • Läsa texter av olika karaktär på modersmålet och kan redogöra för innehållet i texten samt formulera egna tankar. 
 • Redogöra modersmålets spridning och hur språket används och hur modersmålet är uppbyggt. 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 • Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
 • Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.
 • Kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.
 • Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

 

Centralt innehåll

 • Egen språkproduktion i tal med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Egen språkproduktion i skrift med anpassning till innehåll och mottagare samt utveckling av strategier för att göra sig förstådd och få fram sitt budskap.
 • Språkriktighet, stil och struktur i samband med talade och skrivna texter.
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och nyfikenhet.
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.

Läroplanskopplingar

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande, strukturerat, tydligt, ledigt samt med variation och flyt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig varierat och nyanserat på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sammanhängande och strukturerat sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med anpassning till syfte, mottagare, situation och innehåll samt följer skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven uttrycker muntligt sina tankar, känslor och åsikter på modersmålet så att innehållet blir i huvudsak begripligt och korrekt. I samtal växlar eleven med viss säkerhet mellan vardagsspråk och skolspråk. I skrift formulerar eleven sig på modersmålet med viss anpassning till syfte, mottagare och situation samt följer i huvudsak skriftspråkets konventioner. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i texten samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av olika karaktär på modersmålet och redogör utförligt för innehållet i texten samt formulerar välgrundade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat texter av vardaglig karaktär på modersmålet och redogör översiktligt för innehållet i texten och några tankar som läsningen har väckt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven utförligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör välgrundade jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt och nyanserat några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven redogör utförligt för modersmålets spridning och hur språket används. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur modersmålet är uppbyggt och gör enkla jämförelser med svenska språket. I både tal och skrift presenterar eleven fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar utförligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör välgrundade jämförelser med svenska förhållanden.

Eleven redogör översiktligt för modersmålets spridning och hur språket används. I både tal och skrift presenterar eleven grundläggande fakta om natur och geografiska förhållanden i språkområdet. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt några typiska kulturella förhållanden förknippade med språkområdet samt gör enkla jämförelser med svenska förhållanden.

Matriser i planeringen
MOESOM01
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter