Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stödmaterial för pedagogiska diskussioner utifrån VÄXA-material

Mariestad gemensamt, Mariestad · Senast uppdaterad: 2 juni 2021

Stödmaterial till pedagoger för pedagogiska diskussioner utifrån VÄXA-materialet.

BESKRIVNING AV PROBLEMSITUATION – Handledning

VAD

Beskriv en specifik problemsituation, utifrån barngruppen eller enskilt barn. Utgå från en enskild händelse som nyligen inträffat. Ge en kort beskrivning av problemsituationen. Försök att beskriva vad som hänt utan att värdera. Om det finns flera situationer som är problematiska kan du/ni sammanställa dessa till en lista och sedan välja ut en situation att börja med. Det är alltid lättare att arbeta med en situation i taget.

NÄR

När skedde problemsituationen?

Det kan vara värdefullt att titta på en planering över dagen och veckan och fundera över när problemen uppstår. Finns det några återkommande mönster?

TYP AV AKTIVITET/SITUATION

Vad är karaktäristiskt för aktiviteten/situationen? Beskriv så tydligt som möjligt vad tanken var att barnet skulle göra? Vilken aktivitet var aktuell? Ex. komma in från utelek, sitta still och lyssna på en saga under XX minuter, följa talade instruktionerna, fråga om/hämta hjälp vid problem, samarbeta/leka tillsammans med andra osv. Handlar svårigheten om beteende, kravnivå, språksvårigheter, koncentrationssvårigheter, organisationssvårigheter, utvecklingsförsening?

Att specificera uppgiften kan ge ledtrådar om moment och områden som är svåra för barnet/barnen.

Kryssrutorna hjälper till att ringa in problemet och kan vara ledtrådar till moment som är svåra och kan behöva justeras eller åtgärdas.

KRAV

Vilka förväntningar finns på barnet/barnen i just den här situationen? Är förväntningarna möjliga att uppnå? Här ska du/ni titta närmre på de krav som är aktuella vid aktiviteten/situationen. Försök att bryta ned vad som krävs för att lyckas. Vid många situationer är kraven rimliga för de flesta men inte för alla. För högt eller lågt ställda krav kan leda till stress och oro, vilket i sin tur kan leda till att barnet agerar för att få kontroll över situationen. Fundera över de situationer som fungerar bra för barnet, hur ser de ut och hur är kravnivån?

Fundera över vad du/ni behöver förändra och/eller tillföra för att barnet ska kunna klara aktiviteten/situationen. Hur ser instruktioner, regler, rutiner och strukturer ut? Har du/ni utgått från en rimlig kravnivå när du/ni planerat aktiviteten/situationen? Vad kan du/ni som pedagog förändra hos er själva och i lärmiljön för att bättre möta upp barnet. Vad är det för krav på barnen innan aktiviteten börjar?

ORGANISATION

Vilka förutsättningar finns för att hantera och förhindra problemsituationer som denna? Vad kan utvecklas? Hur ser det ut organisatoriskt runt problemsituationen? Det kan vara fruktsamt att fundera över om någon organisatorisk förändring skulle kunna underlätta vid den aktuella situationen. Fundera över om det finns något annat sätt att nyttja tillgänglig personal eller lokaler. Kan man se över rutiner, övergångar, strukturstöd, planeringstid/reflektionstid, schema osv och på så sätt underlätta situationen.

BARNET

Det är viktigt att barnet vet vad hen ska göra men också hur aktiviteten ska utföras. Vi tror ofta att informationen & instruktionen gått fram men en problemsituation bottnar ofta i att barnet/barnen inte förstått alla steg. Om du inte kryssar i ja i samtliga rutor är det värt att fundera över vad som krävs för att barnet/barnen ska kunna tillgodogöra sig den information/ strategi som behövs för att genomföra aktiviteten. 2019-03-07 4

ÖNSKAT LÄGE – Handledning

Vad är ert önskade läge? Vad är barnet/barnens önskade läge (fråga barnet)?

Hur skulle ni/du vilja ha det? Hur vill barnet ha det?

ANPASSNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Vad kan göras för att nå det önskade läget? Det finns säkert anpassningar och åtgärder som du/ni känner till sen tidigare eller anpassningar/åtgärder som du/ni kommit på vid ifyllandet av formulären. Fundera över vad som behövs för att barnet/barnen ska lyckas? Vilka stödinsatser vill du/ni börja med? Vad kan du som pedagog göra? Vad kan arbetslaget göra? Vem gör vad? Hur kan lärmiljön utvecklas? Förmågor utvecklas/kompenseras?

När stödinsatserna är formulerade är det viktigt att komma ihåg att bestämma vem som gör vad och när det ska ske.

NÄR?

När hoppas du/ni att det önskade läget är nått? När är det rimligt att stämma av? Fundera över en rimlig tidsram. En tydlig tidsram är ett stöd för alla inblandade att följas åt i de planerade insatserna.

UPPFÖLJNING – Handledning

ANPASSNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Lämpligt tidsspann för att hålla åtgärder och anpassningar vid liv är 3-4 veckor. Har du/ni lyckats genomföra dina/era planerade anpassningar/åtgärder? Om du/ni inte lyckats genomföra de planerade stödinsatserna är det bra att reflektera eller diskutera vad detta beror på. Beror det på anpassningen/åtgärden i sig eller beror det på något annat? Finns det något som du/ni ska ta tag i innan du/ni provar en ny anpassning/åtgärd? Har du/ni genomfört ytterligare anpassningar/åtgärder utöver de planerade? Det kan vara så att du/ni under arbetets gång kommit på, utvecklat anpassningar och/eller åtgärder som du/ni ej från början tänkt men som blivit mycket positiva och verkningsfulla för barn, grupp och personal.

FRAMGÅNGSFAKTORER

Vad har fungerat särskilt bra? Vad tänker du/ni fortsätta med? Vad säger barnet? Vad säger vårdnadshavare? Det är viktigt att tydliggöra och understryka det du/ni upplevt som framgångsfaktorer både för uppmuntran och för att verkningsfulla insatser och förhållningssätt ska stärkas. Glöm inte att involvera era samarbetspartners inom denna problemsituation i avstämningen. Delaktighet och positiv förstärkning gör skillnad.

ÖNSKAT LÄGE

Är det önskade läget som du/ni tidigare formulerat uppnått? Om nej, vad finns kvar att uppnå? Att specificera vad som finns kvar att uppnå kan förtydliga riktningen i det fortsatta arbetet. Vad tror du/ni krävs för att nå ända fram till det

önskade läget? Tror du/ni att det behövs mer tid med samma insatser? Behövs en justering av nuvarande

anpassningar/åtgärder? Eller kan det vara så att du/ni behöver göra en ny beskrivning av problemsituationen? Fundera över vad du/ni som pedagoger kan utveckla/förändra. Vad kan jag/vi som pedagog/pedagoger göra mer av? Vad ska jag/vi som pedagog/pedagoger undvika?

FORTSATT ARBETE

Hur ska du/ni arbeta vidare? Är det önskade läget uppnått? Behöver du/ni en ny formulering av nuvarande problemsituation? Finns det problem som kräver att du/ni går vidare och tar hjälp av t.ex. specialpedagog? 2019-03-07 5

Idé-banken – se separat material

När du/ni arbetade med Beskrivning av problemsituation och Önskat läge kom du/ni kanske att tänka på olika anpassningar och åtgärder som skulle kunna provas. Om du/ni behöver stöd att komma på fler eller vill inspireras vidare finns anpassnings- och åtgärdsbeskrivningar i idébanken. I vilka situationer fungerar det bättre för barnet/barngruppen? Finns det något i dessa situationer som hjälper barnet/barnen att lyckas? Kan du/ni hitta framgångsfaktorer i någon av nedanstående kategorier? Finns det arbetssätt och bemötande som gör att problemen minskar? Finns det arbetssätt och bemötande som gör att problemen ökar?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter