Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Slottan åk 1 Matematik (Favorit 1A)

Slottsjord, Halmstad · Senast uppdaterad: 27 maj 2021

Du kommer att få arbeta med och befästa matematiska begrepp, metoder och uttrycksformer. Det kommer även att ges många tillfällen till att resonera matematik; enskilt, och i par och tillsammans med alla dina kamrater.

Syfte

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla:

Analysförmåga: att föreslå lösningar i uppgifter och problem, se samband och rimlighet i en lösning, jämföra likheter och skillnader.

Begreppsförståelse: att förstå och befästa begreppen fler, färre, lika många, kronor, algebra, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.

Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

Förmåga att hantera information: att strukturera och sortera information. Skilja på fakta och egna värderingar. Framföra och bemöta argument.

 

Mål

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva alla siffror 0-9.
 • se samband mellan siffror och antal.
 • dela upp tal inom området 1-10.
 • tiokompisarna.
 • tallinjen 0-20.
 • geometriska mönster 
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10.
 • använda och visa förståelse för begreppen; lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera.
 • uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.
 • göra och samtala om stapeldiagram.
 • talmönster.
 • göra räkneberättelser.
 • formulera matematiska uttryck.
 • enkla bråk.

 

Undervisning

Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken
 • befästa och resonera runt begrepp
 • möta och lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp
 • Se på "Livet i mattelandet"

 

Bedömning

Du får visa vad du kan i gemensamma diskussioner, genom enskilt arbete eller arbete i par, samt på genomgångar.


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter