Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

Tema: Sommar (Summer)

Enheten för flerspråkighet, Stenungsund · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

En serie lektioner där fokus är att kunna ge eleverna möjligheten att utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga. Med sommar som tema kan motivation och intresse öka då det är högaktuellt och elevnära.

Modersmålsundervisning med tema: Sommar Målgrupp: åk 1-3

Syfte - vilka kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen?

Att kunna berätta och beskriva

Att kunna lyssna och samtala

Att kommunicera med symboler och bokstäver

Att urskilja ord och språkljud

 

Årskurs 1-3

Utveckla tilltro till språkförmågan

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Intresse för att läsa och skriva

Uttrycka sig i andra uttrycksformer

 

Centralt innehåll - lärandemål. Vad ska eleverna få möjlighet att lära?

Berätta och beskriva

Lyssna och samtala

Kommunicera med symboler och bokstäver

Urskilja ord och språkljud

 

Centrala innehåll åk 1-3 (med utdrag från kommentarmaterialet)

 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter 

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Undervisningen i modersmål ska hjälpa eleverna att utveckla strategier för att förstå vad de läser, till exempel genom att ställa frågor till texten, jämföra det lästa med egna erfarenheter eller prata med andra om sina läsupplevelser.

 

Tala, lyssna och samtala

Samtal om vardagliga företeelser och händelser.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

I årskurserna 1–3 används uttrycket muntligt berättande för att understryka att

det handlar om en mindre formell kommunikation, till exempel mellan eleven och en kamrat.

Genom att eleverna blir uppmärksamma på hur talet låter, och får möjlighet att utveckla ett flyt i sitt eget talspråk, blir det lättare för dem att förstå vad andra säger, och att själva göra sig förstådda.

 

Texter 

Berättande texter för barn i form av bilderböcker.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Elevnära texter är en bra utgångspunkt för mötet med litteratur, men skolan ska också öppna för nya insikter och vidareutveckla elevernas intressen och kunskaper.

 

Språkbruk

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ord och begrepp med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Kursplanen anger att eleverna genom hela grundskoletiden ska möta ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Vilka specifika ord och begrepp som eleverna ska möta avgörs alltid av elevernas behov och de moment som undervisningen för närvarande behandlar. Det är alltid värdefullt att behandla ord och begrepp som eleverna möter i sina sammanhang. Att lära sig ord och begrepp handlar inte enbart om att utveckla ett stort ordförråd.

 

Genomförande - Hur kommer vi att jobba? Vilka aktiviteter gör vi för att ge eleven tillfällen att öva och utveckla sin tal-, läs- och skrivförmåga?

Olika mål - tema om sommar

 Berätta sammanhängande 

Lyssnar och samtalar

Kommunicerar med symboler och bokstäver

Urskiljer ord och språkljud

 

Aktiviteter FÖRE, UNDER och EFTER läsning

Skapa nyfikenhet med gissningslek på en bild i bild

Presentera en utvald bok och delar av boken

Återge händelseförloppet

 

 

Aktiviteter för läsinlärning

Fonologisk medvetenhet

Fonemisk medvetenhet

Koppling mellan ljud och bokstav (fonem-grafem)

 

Aktiviteter för skrivinlärning

Alla aktiviteter med skrivning görs av alla elever och ger en möjlighet att se elevens nivå.

Pseudoskrivning

Logografisk-visuell

Alfabetisk-fonemisk

Ortografisk-morfemisk

Eleverna skriver för hand först i det här stadiet. Möjligheten till användning av digitalt verktyg ges i vissa fall.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter