Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Alfa-Beta Upptäckarna ht-21

Dibber Bråta, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 6 juli 2021

På Upptäckarna får alla barn stifta bekantskap med vår lärvän Alfa-Beta. Hen finns med i verksamheten för att stimulera och utmana barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling.

Vad ska läras ut och varför?

Vi vill uppmuntra och fånga barnens intresse och nyfikenhet för språk. Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Alfa-beta ska finnas med för att stötta barnen i sitt språk. Vi använder oss av tecken som förstärkning till det talande språket.

Vi vill ge barnet ett så rikt ordförråd som möjligt och är därför noga med att benämna allt som finns i vår vardag, närhet mm. Vi pratar med barnen så mycket det går och ber de visa med kroppen om de inte själva kan förmedla med ord. 

Vi utmanar alltid barnen att använda sitt språk och kommunikation efter sin egen förmåga. Att kunna förmedla sig med kroppen är även det ett viktigt språk och därför arbetar vi med känslor på olika sätt. 

Vi vill att barn med andra modersmål ska få möjlighet att stifta bekantskap även med dessa på förskolan och försöker lära oss enstaka ord och meningar på dessa språk samt lyssna på sagor och berättelser på dessa språk.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vårt syfte är att uppnå de mål i läroplanen som berör barns verbala språk samt olika kommunikationsmedel genom att använda Alfa-beta i den dagliga verksamheten. Genom lärvännen Alfa-beta får barnen på ett lekfullt sätt utveckla sitt språk och sin kommunikation.

Alfa-beta finns med på samlingar när vi sjunger och ramsar samt när vi läser för och tillsammans med barnen. Alfa-beta finns även med i det vardagliga språket och i alla dialoger på förskolan, under rutinsituationer och vid alla övergångar mellan aktiviteter. Vi benämner allt vi gör och på det sättet blir barnens ordförråd större och mer omfattande.

Under samlingar och den vardagliga verksamheten kommer vi att stötta/stärka upp barnens språk och kommunikation med tecken genom att visa och benämna. 

Vi läser även denna termin Kompisböcker för små barn för att utvidga barnens kunskap kring högläsning. Vi pratar om böckernas handling, vad de gör, hur de känner osv. Vi arbetar med Kompisböckerna under vårt tema med lärvännen Hjärtrud. 

Vi använder oss av mycket bilder i vår undervisning för att öka barnens ordförråd och förståelse. 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vi dokumenterar arbetet med hjälp av observationer i barngrupp, i samlingar och dokumentation/bilder/filmer på lärplatta och väggar. 

Arbetet reflekteras och analyseras under planerings- och eller reflektionstid, enskilt eller i arbetslaget. Vi diskuterar även med de andra arbetslagen för att skapa en röd tråd kring språkarbetet på hela förskolan.  

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Upptäckarna

 

Av vem?

All personal i arbetslaget ansvarar för genomförande och dokumentation. Matilda är ytterst ansvarig. 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback