Skolbanken Logo
Skolbanken

Arbetsplan Förskolan Lingåsen

Förskolan Lingåsen, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Förskolans arbetsplan handlar om att fastställa förskolans prioriterade mål och planera vilka metoder man ska arbeta utifrån för att nå målen.

Förskolans mål: 

 
  1. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen på förskolan Lingåsen.
  2. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att miljön är tillgänglig för alla barn och inspirerar dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. (Lpfö-18 s.7)
  3. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att utbildningen ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. (Lpfö-18 s.5)

        

 

   

Såhär når vi målen:

1. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden för utbildningen på förskolan Lingåsen, genom att...

 

 

Ø  Vi använder oss av pärmen ÅrshjuLÄTT för att underlätta arbetet med att väva in Läroplanens mål i vår utbildning.

Ø  Vi använder oss av Unikum för att planera, reflektera och analysera den utbildning vi bedriver.

Ø  Vi använder oss av Unikum för att tillgodose varje barns intresse och behov

Ø  Vi använder oss av kartläggningsmaterialet gällande arbetet med språk och matematik för att främja barnens kunskaper inför förskoleklass genom lek och lustfylldhet.

 

2. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att miljön är tillgänglig för alla barn och inspirerar dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödjer barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation (Lpfö-18 s.7), genom att...

 

                 Ø  Vi är aktiva och förändrar och utmanar barnen genom att skapa goda lär-och lekmiljöer där barnens intressen och                           behov tillgodoses

 

Ø  Vi ser till att ha inspirerande miljöer som lockar till läsning både enskilt och i grupp.

Ø  Vi arbetar med att aktivt läsa tillsammans med barnen och skapar miljöer och aktiviteter som lockar till skapande, fantasi, drama och kreativitet.

Ø  Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att göra vår miljö lättillgänglig och begriplig för såväl barn som vuxna. Vi utgår från häftet tydliggörande pedagogik och följer ÅrshjuLÄTT:s plan för att bygga upp de delar som saknas.

Ø  Vi ser över de digitala verktyg som finns på förskolan och ser till att de finns lättillgängligt för alla på ett inspirerande sätt.

Ø  Vi  skapar nätverk för att skapa kunskap och trygghet hos pedagogerna hur man kan använda de digitala verktygen praktiskt och med fokus på att det digitala blir en del i utbildningen.

 

3. Rektorsområdets förskolor kännetecknas av att utbildningen ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation (Lpfö-18 s.5), genom att...

 

Ø  Vi arbetar med förhållningssättet ICDP(International Child Development Programme är ett hälsofrämjande program med huvudmål att skapa och upprätthålla goda relationer mellan förskolans pedagoger och barn. Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla ett positivt samspel mellan vuxna och barn)

Ø  Vi arbetar med främjande förhållningssätt, Medkänslans pedagogik. (Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för de vuxna. Medkänslans pedagogik levandegör förskolans värdegrund och visar hur du på ett lustfyllt sätt lär barn att sätta ord på och handskas med känslor samt utveckla empati och konflikthanteringsförmåga.)

Ø  Vi ser på korta filmer varje månad som inspirerar och utvecklar arbetet med Friendy och Medkänslans pedagogik. De läggs ut av Anna och Sarah på teams.

Ø  Vi anordnar en utbildning på två dagar för 13 pedagoger i området med Maria-Pia Gottberg för att få lärspridare på varje förskola.

Ø  Anna och Sarah håller i nätverk för alla utbildade lärspridare i området två gånger per termin

Ø  Vi fortsätter arbetet med barnpyramiden, pedagogpyramiden samt vårdnadshavarpyramiden på ALT samt studiedagen i mars.

Ø  Vi arbetar med Friendy efter pärmen ÅrshjuLÄTT för att grunda arbetet tillsammans med de nya barngrupperna, varje känsla arbetas igenom grundligt och dockorna finns synligt på alla avdelningar.

Ø  Vi arbetar med t.ex. Barnens rätt att säga nej, Stopphanden, Stopp min kropp, för att barnen ska få en förståelse för att det är viktigt att vi respekterar varandras känslor, integritet och åsikter, där vi vuxna är förebilder. 

 


Läroplanskopplingar

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

Matriser i planeringen
Förskolans arbetsplan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback