Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbar framtid 4. Projektsammanfattning FO2- Sjöresan Sälen

133441 Förskolan Sjöresan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 4 juni 2021

Det här är den tredje uppföljningen under läsåret, där vi sammanfattar året som gått. Projektsammanfattningen är en uppföljning av det projektarbete som pågått under läsåret och blir till en pedagogisk berättelse. I projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av undervisningen och hur den har lett till lärande och utveckling hos barnen. Sammanfattningen utgör också ett av underlagen för arbetslagets självvärdering WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator).

Projektåret började med att barnen fick ett sommaruppdrag där vårdnadshavarna skulle dokumentera barnens möte med naturen. Vi valde att inrikta oss på att barnen skulle få uppleva naturen med sina sinnen. Vi delade upp barnen i tre projektgrupper som hade projekt varsin dag, från tisdag till torsdag. En ansvarig pedagog presenterade projektuppgiften medan den andra dokumenterade. Vi har haft olika typer av samarbete och grupplärande då vi delade upp barnen i olika konstellationer för vad som fungerar bäst för olika aktiviteter. En liten grupp med max 4-5 barn med minst två pedagoger är det som fungerar bäst för att kunna leda aktiviteter, lyssna på barnen, ställa frågor, ta bilder, hjälpa barnen och ha reflektion med barnen efter aktiviteten.

Vi har uppfyllt projektets syfte som har varit att barnen i projektet ska få fördjupad kunskap om naturen med sina sinnen. Vi ville väcka barnens nyfikenhet och lust att lära och upplev naturen på nya sätt.  Det har vi gjort genom att få barnen att få skapa och experimentera med olika naturmaterial. Vi har granskat hur naturen ändras genom de olika säsongerna, skapa deras egna skogar, gjort egna djur av lera, gjort egna filmer i stop motion etc.


Förväntningarna från projektets start var att barnen skulle få en fördjupad kunskap om naturen och levandegöra den genom att undersöka hur den känns, låter, smakar och ser ut när vi observerar den från olika vinklar och nära och långt ifrån. Även att de får lära sig att ta hand om vår miljö, inte skräpa ner eller ta sönder levande växter och djur.

Det barnen har fått varit med om i förskolan under året och vad har de fått mer kunskap om är:

I skapande har vi gjort:
Lövspöken, ritat till sin projektbild. Pappersfigurer till maskerad, födelsedagssälar, fredsduvor, deg, målat med vattenfärg och flaskfärg, klippa, limma, skapa med olika slags pappersformer, måla ljuslyktor, stop motion-filmer med lerdjur i skogkartongerna,

Inom språk och kommunikation:
Böcker och boksamtal om vad som händer i boken, intervjuer om projektbild, reflektera över barns rättigheter, sånger, Polyglutt med fakta om djur och natur, egna böcker med fakta om djuren i Puppet pals.

För naturvetenskap och teknik:
Varit i skogen, plockat naturmaterial i form av höstlöv, pinnar, kastanjer, skapat med löv, valt ett träd att följa genom olika årstider, is-experiment med naturmaterial i, prat om sälar, 

Och med matematik har vi:
Pratat och lekt lek på samlingen med geometriska former, räknar antal barn, sorterat efter färg och form, pärlplattor att göra mönster på, programmering med beebot

Material som barnen plockat in från naturen har hjälpt till att stödja dem i deras utforskande, samt även skapande med dessa material. Lärplattan har även med av hjälp av Polyglutt, Puppet pals och stopmotion hjälpt till att utveckla barnens användning av digitala verktyg till projektarbetet.


Vi har observerat barnens intresse och planerat pedagogiska aktiviteter efter det, och på så sätt har barnen fått inflytande i projektet. 
Vi har oftast reflekterat med barnen direkt efter en aktivitet och ibland vid nästa projekttillfälle om vad vi gjorde förra gången. Vi pedagoger kommunicerar med barnen genom att stället frågor till barnen om vad dom gör och hur dom tycker att det känns, vad de har lärt sig och om de tyckte något var svårt eller lätt för att vecka barnens tankar om vad dom gör och synliggöra sitt lärande.

Barnen brukar även titta på den dokumentation som sitter uppsatt i den pedagogiska miljön och delat sin upplevelse med varandra. Vi pedagoger kommunicerar med barnen genom att stället frågor till barnen om vad dom gör och hur dom tycker att det känns, vad de har lärt sig och om de tyckte något var svårt eller lätt för att vecka barnens tankar om vad dom gör och synliggöra sitt lärande.

Vårdnadshavarna har involverats i barnens lärogång genom lärloggar, barngruppsinfo, föräldrarmöte, överlämning vid gård, avslutningsutställning. 


Vi har fått syn på barnens förändrande kunnande genom barnens samtal med varandra och oss pedagoger. De har delat med sig av sin kunskap till varandra.
Barnen har fått syn på deras lärande och förändrat kunnande genom dokumentation från projektets gång. Barnen har observerat dokumentationen i den pedagogiska miljön och pratat med varandra och oss pedagoger om vad de har lärt sig.

De läroplansmålen vi har valt att fokusera på omfattar att de får utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Även att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 
Läroplansmålen innefattar även förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. 
Att förskolan utvecklar förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Samt att förskolan
ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Avslutningsvis har barnenet fått uppleva naturen med sina sinnen på många lustfyllda sätt.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter