Skolbanken Logo
Skolbanken

"Smartarna"/Bäcken/Johannes förskolor Nytt pedagogiskt år 2021-2022

093291 Förskolan Brunnen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Under det kommande pedagogiska året på Johannes förskolor fortsätter vi arbeta med vårt gemensamma tema: Hållbara relationer till varandra, värden och Världen. Terminen startas nu upp med workshops för både barn och pedagoger med kopplingar till vårt tema. I arbetet med dessa letar vi inspiration och ledtrådar kring vad barnen tycker är intressant. Utifrån detta gör vi sedan ett projektval som är kopplat till barnens intresse.

 

Gemensamt tema Johannes förskolor: 

"Hållbara relationer till varandra, värden och världen"

 

Gemensam frågeställning Johannes förskolor:

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och världen, vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla och hur skapar vi de förutsättningar som behövs för barnen?

Begreppet "värden" är synonymt med "Förskolans värdegrund" (Lpfö 18) vilken förskolans verksamhet vilar på.

 

Gemensamt syfte kring temat Johannes förskolor:

Vi vill fortsätta fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till världen.

Vi använder parkerna och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

Genom våra kroppar och sinnen vill vi skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar framtid.

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan studier av olika ämnen och estetiska gestaltningar.

 

Planering av workshop:

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan innebär för oss att göra barnen medvetna om hur de ska värna om sig själva, om sina kamrater och den miljö som vi har runt oss. Att bygga relationer har vi på Brunnen arbetat med under flera år, det är först när vi har en relation till vår omgivning som vi kan börja bry oss om den. Detta fortsätter vi med i år. 

Barnen i projektgruppen "Smartarna" har visat intresse över människans betydelse för omgivningen.  Frågor som: Hur fungerar en människa, vad kan en människa göra, är det skillnad på en människa och andra däggdjur och i så fall vilken.

Med inspiration från pedagogernas egen workshop där vi med matematik som utgångspunkt undersökt relationer genom speglingar, konstruktioner och tecknande börjar vi på liknande sätt med våra två grupper "Smartarna" och "Flygarna".  Matematik är ett omfattande kunskapsområde och innehåller enligt Alan Bishop (brittisk matematiker) 6 st ”aktiviteter”: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta, räkna. Dessa aktiviteter kommer att genomsyra Bäckens arbete det här läsåret. Vi inleder genom dans, rörelse, teckning samt skuggor och siluetter för att väcka entusiasm och nyfikenhet; till varandra, till rummet och till olika slags material.  

 

Användning av våra olika basutrymmen:

Alla våra rum ska locka till ett undersökande och inte vara för tillrättalagd. Vi ska organisera och arrangera vårt material så att det finns en röd tråd mellan olika platser, detta för att underlätta för undersökande på många olika sätt. Vi pedagoger har ansvar för olika rum. Nytt för den här terminen är att vi har valt att kalla "Upptäckten" även för vår "grafisk ateljé" och på så sätt binda ihop rummet mer med ateljén. Med grafisk ateljé menar vi en plats för barnen att skapa bilder men också en plats där barnen kan formulera hypoteser med hjälp av varierat material. En plats för kommunikation, språk och uttryck. 

Vi fortsätter med vårt arbete i smågrupper för att ge möjlighet till koncentration, undersökningar, reflektioner och samtal tillsammans. Vi arbetar i långsamt tempo med många repetitioner. Varje torsdag arbetar vi dessutom i tvärgrupper tillsammans med Flygarna.  Vi kommer att ge stort utrymme för kreativitet och fantasi när vi undersöker människan ur ett matematiskt perspektiv.


 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback