Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Introduktionsplan Rågsveds förskolor Förskolan Gökboet Svalan 2021

200291 Förskolan Gökboet, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Innehåll

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

[Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

 • Introduktionsplan (juni-september)
 • Utbildningsplan (oktober-december)
 • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gör såhär:

 • Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta bort all text som står inom [klamrar]. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast.
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er planering.
 • När ni skrivit färdigt er introduktionsplan (senast den 24 augusti) och fått feedback från ledningsgruppen (senast den 29 augusti) tilldelar ni den till er barngrupp i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare., senast 31 augusti 2021.
 • I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring introduktionsplanen med kopplade lärloggar.
 • Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.
 • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.
 • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.
 • Ta bort all rödmarkerad text inför publicering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduktionsplan för avdelningen Svalan på förskolan Gökboet i Rågsveds förskolor

 • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden genom att lägga in er veckostruktur/superstruktur.

 

Måndag

tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

Samling

Introduktion av miljön, aktiviteter och rutiner ute och inne

Samling

Samling

Introduktion av miljön, aktiviteter och rutiner ute och inne

Samling

 

Samling

Introduktion av miljön, aktiviteter och rutiner ute och inne

Samling

Samling

Introduktion av miljön, aktiviteter och rutiner ute och inne

Samling

Samling

Introduktion av miljön, aktiviteter och rutiner ute och inne

Samling

L

U

N

C

H

sovvila/läsgrupp

utelek

mellanmål

utelek

sovvila/läsgrupp

utelek

mellanmål

utelek

sovvila/läsgrupp

utelek

mellanmål

utelek

sovvila/läsgrupp

utelek

mellanmål

utelek

sovvila/läsgrupp

utelek

mellanmål

utelek

 

 • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar i de pedagogiska miljöerna:

 

Miljöer inne:

Vad?
Vilka kunskaper/
Förmågor ska barnen
Utveckla?

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Skapande

Vi vill att barnen ska utveckla lust och nyfikenhet för färg, kunskap om hur materialet sköts, att barnen får förståelse för centrala begrepp som färg, pensel, vatten och papper.

 

Känna, pröva, leka i mindre grupp. Benämna materialet. Skapa tillsammans med fokus på lek och nyfikenhet. Barnen deltar i framtagning, genomförande och undanplockning av aktivitet. Vi använder bildstöd för att stödja barnet i språk och förståelse.

 

Lära känna oss vuxna
Lära känna varandra
Bli trygga i miljön och med materialet
Öka självständighet och inflytande i miljön

 

 

Bygg- och
Konstruktion

 

 

 Vi vill att barnen ska utveckla turtagning, samarbete, fantasi, finmotorik, samspel och sitt språket, matematik och trygghet.

Känna, pröva, leka i mindre grupp. Benämna materialet. Skapa tillsammans med fokus på lek och nyfikenhet. Barnen deltar i framtagning, genomförande och undanplockning av aktivitet. Vi använder bildstöd för att stödja barnet i språk och förståelse.

 

Att få en bra relation till andra barnen och till oss pedagoger.

Barnen får skapa med olika tekniker och material tillsammans med andra barn. 

 

 

 

 

 

 

Miljöer ute:

Vad?
Vilka kunskaper/förmågor
ska barnen
Utveckla?

 

Hur?
Hur introducerar vi barnen i aktiviteterna?

 

Varför?
Vad är syftet med aktiviteten?

 

Rörelselek

Vi vill att barnen ska utveckla grovmotorik, rörelseglädje, turtagning, samarbete, trygghet och sitt språk.

I små grupper med närvarande pedagog 

svalan ansvarar för rörelselek.

 

Att barnen får en positiv inställning till rörelse. att få en bra relation till barnen och vårdnadshavarna.

Sandlek

Vi vill att barnen ska utveckla finmotorik, samarbete, turtagning, samspel, fantasi, trygghet och sitt språket.

I små grupper med närvarande pedagog.

Lärkan ansvarar för sandlådan 

Att få en bra relation till barn och vårdnadshavare.

Barnen får skapa med olika tekniker och material med andra barn.

Bygg och konstruktionslek

 Vi vill att barnen ska utveckla turtagning, samarbete, fantasi, finmotorik, samspel och sitt språket, matematik och trygghet.

Örnen ansvarar för bygg och konstruktion

Att få en bra relation till barnen och vårdnadshavarna.

Barnen får skapa med olika tekniker och material tillsammans med andra barn. 

 

 • Beskriv kortfattat hur ni introducerar vårdnadshavarna i förskolans rutiner, arbetssätt och språkarbete 

Vi skickar informationsbrev i början av sommaren till nya vårdnadshavare

Vi kommer att ha språksamtal med ny vårdnadshavare vid introduktionen.

Vi kommer att ha startauppsamtal med alla våra vårdnadshavare i början av terminen.

 • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

 

Länk till Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rågsveds förskolor 2021

Några av förskolans viktigaste styrdokument:

Läroplan för förskolan Skolverket (LPFÖ 18)

Verksamhetsplan för Rågsveds förskolor 2021

FN:s konvention om barns rättigheter

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er introduktionsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Ett tips är att kopiera och använda samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När?
 • Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen
 • Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni redan gjort planeringen för undervisningstillfället.

 • Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör?

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

 • Vad/hur blev det? Vem/vilka blev det?

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här infogar du även dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnets utveckling och lärande. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

För kännedom så kommer den del av PoB:en som ska fungera som stöd vid samtal tas i bruk fullt ut under HT-2021.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback