Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Stjärnans Introduktionsplan 2021

143721 Förskolan Torget, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

                                                                                                                                                                                      

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen på förskolorna i Årsta 2 utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Förskolor i Årsta 2 ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

 

Alla medarbetare ska ha god samverkan med vårdnadshavare så att de kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med ett yngre barn. 

                                                                                                                                                                                      

Barnens sommaruppgift 2021

Den är sagen vill jag dela med mig av efter sommaren! 

I höst startar alla förskolor i Årsta 2 ett arbete med att utforska bokens möjligheter och magi! Mejla eller ta med en bok, titel eller beskrivning av en berättelse eller text som fångade ditt barns intresse i sommar till förskolan i uppstart av nya terminen hösten 2021. Det kan vara en fysisk bok, en digital bok, en bild eller en titel på en bok på svenska eller på barnets modersmål.

Förskolan ger alla barn och familjer tillgång till digitala böcker genom Polyglutt Home Access! Polyglutt är en app där du och ditt barn kan läsa, lyssna och bläddra i mer än 2000 böcker på olika språk. 

Länk till webbplats med instruktioner: 

www.inlasningstjanst.se/akademi/polyglutt-home-access/

Välj instruktioner för Delat konto 

Inloggningsuppgifter för vårdnadshavare och familjer: 

Användarnamn: HemmaEAV

Lösenord: 987654321

Instruktioner på flera språk finns tillgängligt i verksamhetsdokument på Skolplattformen 

                                                                                                                                                                                      

Introduktionsplan för avdelningen Stjärnan på förskolan Torget i Förskolor Årsta 2

Period för introduktionsplan:  augusti - september

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

 

Vi på Stjärnan kommer att vara en äldrebarnsavdelning som består av 4 pedagoger samt 20 stycken barn mellan åldrarna 3-5 år.

 I augusti är det viktigaste för oss pedagoger att vara härvarande och närvarande med barnen. De kommer vara i en ny miljö och i ett nytt sammanhang. Vi har nya barn och gamla barn som tillsammans med oss pedagoger ska bilda en ny grupp. Barnen behöver tid att lära känna varandra och sin nya miljö. Vi arbetar både i mindre grupper och med hela gruppen. Vi har undervisning i miljö och materialkännedom men även mindre lekgrupper för att lära känna varandra bättre. I det här skedet kommer vi också använda oss av barnens sommaruppgift för att lära känna varandra.

I augusti och september kommer vi vara ute mycket för att lära känna varandra och lära känna vår närmiljö. Vi kommer också göra barnen delaktiga i sin innemiljö och låta de vara med och packa upp och bestämma hur inomhusmiljön ska se ut. Vi vill göra barnen så delaktiga som möjligt eftersom det är deras arbetsplats också. Detta tror vi gör barnen lugnare och mer trygga. Vi dukar upp stationer på gården och skapar kortare undervisningstillfällen för alla barn.

Nu i början av terminen kommer vi använda samlingarna till att möta varandra och lära känna varandra. Vi vill här få barnen att ta reda på saker om varandra och skapa band mellan barnen. Vi leker lekar, pratar om saker som har hänt eller kommer att hända och låter barnen vara delaktiga i samlingens innehåll. Vi vill ha en löpande dialog med barnen om klimatet i gruppen för att motverka diskriminering och mobbning.

 Vi vill att barnen ska ha en berikande och en föränderlig undervisningsmiljö. Vi kommer lägga en grund i miljön och sedan låta barnen vara med och påverka under hela tiden. Genom observationer och samtal gör vi sedan nya undervisningsmiljöer tillsammans med barnen.

Genom en föränderlig miljö och en närvaro hos oss pedagoger ser vi att vi kan göra en miljö som stimulerar och passar ALLA barn. Vi kommer också kontinuerligt följa upp detta genom reflektion. Vi tänker också att sommaruppgiften kommer bidra med att göra alla barn synliga, delaktiga och få lika värde.

Vi kommer låta alla barn få varsin dag med sin sommaruppgift där de får berätta om sin bok i en mindre grupp och sedan visa upp den för alla kompisarna på en samling. Vi tänker också att barnen kommer visa oss hur de vill arbeta med sommaruppgiften och vi kommer vägleda barnen genom att skapa undervisningenstillfällen och stunder tillsammans.

                                                                                                                                                                                      

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

                                                                                                                                                                                      

Styrdokument

Barnkonventionen

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback