Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

S P A N S K A 8 - HT 21

Linghemsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 15 oktober 2021

Under hösten kommer vi att jobba med olika teman så som spansktalande länder, utseende och kroppen samt staden. Genom dessa teman kommer vi att utveckla samtliga förmågor.

Spanska åk 8

HT 21

Tema: 

Under höstterminen kommer vi att jobba med följande teman:

- spansktalande länder

centrala frågor och svar, frågeorden samt verbet gustar.

- namn på byggnader i en stad

- vägbeskrivning

hur man böjer verb för att kunna berätta vad man ska göra i framtiden.

- hur man böjer verb för att kunna berätta vad man ska göra i framtiden.

- många olika ord kopplat till utseende, t.ex. långt hår, bruna ögon och fräknar.

- vad olika kroppsdelar heter

- hur man säger att man har ont.

 

Förmågor att utveckla:

Tala – uttal, ord och fraser (med korrekt uttal)

Samtala – uttal, ord och fraser (lyssna och svara)

Lyssna och förstå – förstå när någon pratar (förstå instruktioner)

Läsa och förstå – ord, fraser och meningar på spanska (förstå texter)

Skriva – ord, fraser och meningar

Realia – spanskspråkig kultur, levnadssätt och geografi

Innehåll:

Vi kommer att jobba med olika teman så som spansktalande länder, utseende och kroppen samt staden. Genom dessa teman kommer vi att utveckla samtliga förmågor. 

 

Se lektionsplanering i classroom för mer detaljerad info kring enskild lektion.

Undervisning och material:

Undervisningen kommer att innehålla:

- genomgångar av framför allt grammatik

- läsning av olika texter; berättelser, dialoger, dikter, sånger

- ord- och frasinlärning

- muntliga övningar; fritt tal, ställa frågor, svara på frågor, dialoger

- skrivövningar

- hörövningar

- lärobok

- digitalt material såsom t.ex. quizlet, kahoot, rockalingua

- diverse extramaterial 

 

Examination och återkoppling:

Vi kommer att arbeta med majoriteten av förmågorna på majoriteten av spansklektionerna. 


Vi har läxor ca en gång i veckan. Ofta är det glosor, men då och då är det grammatik eller någon annan uppgift.


Kunskapskraven kontrolleras med större uppgifter med jämna mellanrum

 

 

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Países hispano-hablantes

- Introduktion

- Översätt hjälpmeningarna, genomgång tillsammans

- Dra ett land (lottas ut)

- Leta fakta om det landet och skriv ihop ett manus

- Leta passande bilder

- Gör en digital story med ditt material i appen Wevideo. En digital story är som en film med stillbilder som du talar in ett manus till. 

- Visa för klassen

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)


Examination: 

Inlämning av digital story

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Frågor och svar

- Capítulo uno

Börja arbeta med kapitel 1.

- Lyssna på texten och i par läs den högt 2ggr, översätt skriftligt.

- Arbeta med övningarna: A-F

- Habla: G & H

- Discute: I

- Arbeta med övningarna: K & L

- Genomgång Gustar, övning: J

- Escucha y escribe: M & N (cd2, 25 & 26)

+ extra uppgifter

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)

 

Examination: 

(se kalender för mer info)

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Staden

- Capítulo dos

- Gå igenom s.9. Gör memory och egna korsord med byggnader

- Lyssna på dialogerna utan bok. Vad handlar de om? Lyssna med bok. Översätt muntligt. 


- Gör övning A (uttryck från texten), rätta tillsammans. 

- Gör övning E (prepositioner), rätta tillsammans. 

- Extra prepositioner: F, G 


- Escucha: H (prep.)(cd2, 27)

- Escucha: I (staden) (cd2, 28)


- Escribe: J ”visa-vägen”-dialog

- Muntlig ”visa-vägen” övning


Om du hinner: Översätt texten på s.8, gör övriga övningar 

+ extra uppgifter (prepositionsövning)

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)

 

Examination: Lyssna och läsatest

(se kalender för mer info)

 

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Framtid

- Capítulo tres

 

- Gå igenom framtidsformen. Om jag ej är här, se följande länk https://www.youtube.com/watch?v=ie8ws1vMpJ4

- Fylleriövning

- Skriv 10-15 meningar i framtidsformen om vad du ska göra i helgen


- Lyssna på texten (cd1, 6), läs högt i par och översätt. 

- Arbeta med övningarna: B-E, H

- Discute: G (språket)

- Habla: K (översätt dialog)

- Escucha: L (cd2, 29)

- Escribe, escucha y habla: M         (cd2, 30) (tar hel lektion) 

- Om du hinner: A, F, G, I, J, 


- Träna på att skriva en text och berätta om något i framtiden. T.ex. vad du ska göra i helgen.


+ extra uppgifter

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)

 

Examination: 

Skrivtest i framtidsform.

(se kalender för mer info)

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Utseende 

- Capítulo cuatro

 

- Lyssna på texten (cd1, 9) och i par läs den högt. Översätt skriftligt.

- Ejercicios: A, D (texten) 

- Ejercicio: F (utseende)

- Escribe: G (adjektivets böjning)


- Escucha: H (cd2,31, samtal likt LH)

- Escucha: I (cd2,34, fylla i luckorna, lik texten)

- Escucha: K (cd2,35, repetition)


- Ejercicios: L, M, N (Ir-verb)

Om du hinner: B, E, J, O


- Gå igenom ”Descripciónes de personas”

- Beskriv någon i klassrummet

(- Arbeta med examinationen?)


+ extra uppgifter

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)

 

Examination: 

Du ska beskriva dig själv samt 1 person till. Du ska beskriva en kille och en tjej totalt. Spela in din beskrivning och lämna in till mig.  

 

Tänk på att öva in ditt manus så att du talar så fritt som möjligt. Du måste synas på videon.

(se kalender för mer info)

 

Planering

Innehåll

Läxa/Examination

Kroppen –

Capítulo 6

 

- Lyssna på s.24-25 textboken (cd1, 14) och repetera.

- Ejercicio: A, s.46 kroppen.


- Lyssna på texten (cd1, 12) 

(- Värk = dolor. Hur tror ni man säger att man har ont? Leta i texten. Genomgång. )

- Översätt texten muntligt.

- Arbeta med övningarna s. 46-50

- Escucha: J (cd2,38) kroppen

- Escucha: K (cd2,39) ord från texten

+ extra uppgifter

 

Glostest/grammatiktest varje vecka (se kalender för mer info)

 

Examination: 

(se kalender för mer info)

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback