Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kaninens introduktionsplan 2021

200111 Förskolan Gläntan, Stenkvistavägen 5, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Det är nu dags att introducera nya barn till Kaninen och överintroducera barn som ska gå till våra äldrebarnsavdelningar. Här följer en text kring hur vi på Gläntan och Kaninen planerat introduktionen på förskolan så våra barn får en så bra start på sina nya avdelningar som möjligt.

Gläntans introduktionsplan 2021

Introduktionsplan för avdelningen Kaninen på förskolan Gläntans i Högdalens förskolor

Överintroduktion

Måndagen den 16 augusti kommer de barn som slutar på Kaninen påbörja sin överintroduktion till Igelkotten och Myran.

Inför överintroduktionen träffas en pedagog från den gamla avdelningen och en från den nya avdelningen för att samtala kring barnet för att förbereda introduktionen inför hösten och göra den så bra som möjligt. Vi pratar om barnets intressen, lek och kompisar.

Tillsammans med en pedagog från gamla avdelningen och en från den nya avdelningen, tas barnen emot på måndagsmorgonen där barnet får möjlighet att gå in och hänga saker på sin nya hylla och ta en titt på sin nya avdelning. Vi leker först på gården för att sedan delas upp i mindre grupper. Vi introducerar barnen den första tiden för hens nya avdelning, dess rutiner och miljö/material samt pedagoger. Tryggheten bygger vi upp genom att vara närvarande som pedagoger och planera för lek samt samarbetsövningar i den lilla och stora gruppen. 

Ni som vårdnadshavare ges daglig information hur dagen varit och ges möjlighet att ställa frågor. För oss är det viktigt att alla känner sig som en tillgång i gruppen och välkomna. 

Hjärtligt välkomna!

 

Introduktion av nya barn

Till hösten börjar sju nya barn på Kaninen, fyra av dem börjar torsdagen den 19 augusti och  tre av dem börjar tisdagen den 31 augusti. 

Vi förbereder genom att ringa våra nya vårdnadshavare vecka 26-27 för att boka in ett introduktionssamtal i vecka 33 under måndagen, tisdagen eller onsdagen. I introduktionssamtalet planerar vi att samtala kring introduktionen, ge skriftlig information och svara på vårdnadshavarnas frågor samt funderingar. 

Vårdnadshavarna är även inbjudna till ett digitalt introduktionsmöte via Teams torsdag 12 augusti klockan 16.00 där pedagoger som tar emot nya barn ger information kring introduktionen samt tar emot frågor/funderingar. Vårdnadshavarna bjuds in via länk senast måndag 9 augusti. 

På Kaninen introducerar vi barnen i grupp tillsammans med de andra barnen, barnen får delta i lek på gården, i planerad undervisning såsom lässtund/sångstund, målande eller vattenlek.  En pedagog tilldelas som ansvarspedagog som har lite extra ansvar för att att ge vårdnadshavarna information och att ha uppföljningssamtal efter introduktionen. Alla pedagoger som arbetar på Kaninen ansvarar för att barnet knyter an till oss pedagoger, miljön och kompisar genom att vara närvarande. Vi pratar även med de befintliga barnen i barngruppen om de nya kompisarna och sjunger kompissånger i början av perioden vi lär känna varandra så alla lär känna varandra vid namn.

Då introduktionen kommer att ske utomhus erbjuds lek i vår utemiljö, där vi förbereder vår miljö med att ta fram hinkar och spadar, vagnar och bobbycars. Böcker och instrument till samlingar med mera. Utifrån vad vi ser att barnen intresserar sig för under introduktionstiden anpassar vi vårt erbjudande av lek. 

Hjärtligt välkomna!

 

Dokumentation i lärlogg 

Lärlogg för barngruppen kommer du som vårdnadshavare hos oss kunna ta del av här på Skolplattformen ca varannan vecka. Här kan du läsa om barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg kommer även att föras för det enskilda barnet. Du som vårdnadshavare kommer att kunna läsa här om ditt barns utveckling inför utvecklingssamtalet.

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

  • Introduktionsplan (juni-september)
  • Utbildningsplan (oktober-december)
  • Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback