Skolbanken Logo
Skolbanken

Våra Sinnen

Varekils förskola, Orust kommun - slutgallrad · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vi har valt att arbeta med temat Våra sinnen

Planeringsmall hösten 2021

 

 

NULÄGESBESKRIVNING, var är vi?

Vi har just nu en grupp på 14 barn varav 3 fortfarande håller på att skolas in. I oktober kommer vi skola in ett barn till och bli då en grupp på 15 barn. Vi har ett lågt åldersspann på våra barn, de är i åldern 1-2 år. Då yngre barn utforskar och undersöker med hela kroppen och alla sina sinnen vill vi påbörja ett temaarbete med sinnena i fokus. Detta är ett sätt att lära och utforska samtidigt som barnen lär känna sin egen kropp. Vi arbetar för att skapa en trygg och välkomnande miljö både för nya och ”gamla” barn där alla känner sig delaktiga, viktiga och trygga. Vi upplever att gruppen har en fin dynamik och att vi i arbetslaget delar mål, visioner och förhållningssätt, vi ser fram emot hösten.

Vi har så smått börjat komma igång med vårt temaarbete kring våra sinnen, något vi upplever kommer passa vår barngrupp väl. Vi arbetar aktivt med miljön på avdelningen. Vårt mål är att miljön dels ska vara tydlig, trygg, tillgänglig och inbjudande för barnen, men också att vårt tema ska genomsyra verksamheten så att temaarbetet kan fortgå under hela dagen, både i planerade aktiviteter och i deras egen lek och utforskande. Miljön kan både möjliggöra och begränsa för barnen och den förmedlar också olika saker beroende på hur den är utformad och blir därför ett viktigt arbetsredskap för oss tillsammans med barnen. Vi fokuserar också på att barnen ska vara delaktiga i att skapa våra miljöer.

Förra terminens framgångsfaktorer var bland annat att vi arbetade med att vara närvarande och vägledande samt goda förebilder. Vi var också noga i val av aktiviteter och upplägg samt utvärderade och reflekterade kontinuerligt för att kunna fortsätta med sådant som fallit väl ut och ändra på sådant som kunde förbättras.

Vi arbetade under hela förra terminen aktivt med utevistelsen. Vi använde utemiljön som lärmiljö och använde fler delar av gården än tidigare för att kunna skapa fina lärotillfällen med barnen. Detta var en stor framgångsfaktor vad det gäller att öka tid och möjligheter för lärande och utforskande.

En av våra framgångsfaktorer tänker vi också är vår sammanhållning och positiva inställning i arbetslaget som gör att vi kan förmedla en positiv och hjärtlig stämning till barnen och kan vara bra förebilder. Vi upplever att vi har ett lustfyllt lärande och en positiv stämning på avdelningen och att barnen är otroligt nyfikna och intresserade av allt vad vi tar oss för vilket i slutändan är en av de största framgångsfaktorerna, detta vill vi måna om och bevara.

 

VÅRA MÅL, vart ska vi?

Mer fokus på dokumentationen och att regelbundet fokusera på det enskilda barnet.

Kommunikation-identitet- språk och kultur

Mål:

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att leka aktivt, delta och utforska. Utveckling pågår också när barnen visar lust och glädje i saker de tar sig för och deltar i.

Målet når vi genom att...

·       Erbjuda och inspirera barnen till deltagande.

·       Vi som pedagoger deltar som medutforskare och inspiratörer tillsammans med barnen på deras nivå.

·       Erbjuda miljöer och material som lockar till utforskande och kreativitet vilket i sin tur leder till nyfikenhet och lust att leka och lära.

·       Vi kommer arbeta med sinnena på olika sätt med till exempel sensoriska material och rytmikinstrument. Vi kommer också arbeta med skapande verksamhet där barnen får tillverka material till vårt temaarbete och våra miljöer vilket förhoppningsvis kommer leda till att de känner ökad stolthet, glädje, lust och delaktighet.

·       Vi kommer fortsätta att arbeta med att skapa positiva och lustfyllda samlingssituationer.

·       Vi arbetar med tydliggörande pedagogik i form av uppmärkta material, tydliga miljöer och återkommande rutiner.

 

Mål

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att använda och förstå begrepp knutna till vårt tema, till exempel syn, lukt, smak, hörsel och känsel samt se samband mellan begrepp och upplevelse, till exempel mellan begreppet lukt, hur man luktar på något och vad det luktar samt jämföra lukter.
Utveckling pågår också när barnen får möta sin omvärld på olika sätt och se nya samband.

Målet når vi genom att…

·       I vårt temaarbete uppmärksamma våra sinnen och arbeta aktivt med begrepp och upplevelser. Detta gör vi bland annat genom luktburkar, rytmikinstrument, ficklampor, känseltavlor och sensoriska material av olika slag samt genom att använda oss av smakupplevelser.

·       Vi kommer också använda oss av biblioteket för att få tillgång till lämpliga böcker inom temaområdet.

·       Vi kommer att samtala om våra olika sinnen och vilka kroppsdelar vi använder för att uppfatta vår omvärld.

·       Avdelningens lärmiljöer kommer att till stor del bestå av olika sensoriska material så att utforskandet kan fortgå under hela dagen.

·       När vi arbetar med till exempel hörsel kommer vi att arbeta med musik från olika delar av världen och höra hur de låter olika samt med ljudlotto.

·       Vi kommer att gå på ljudpromenader och luktpromenader i närområdet för att se vad vi kan uppleva i vår direkta omvärld.

·       Vi kommer att arbeta med TAKK för att tydliggöra begrepp och upplevelser.

Mål

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig på flera sätt genom olika uttrycksformer. Utveckling pågår också när barnen möter, deltar och upplever de olika uttrycksformerna genom att tillsammans skapa material och miljöer till vårt tema. Utveckling pågår också när de får möta musik och dans på olika sätt och får erfara skillnad mellan olika musik och dansformer.

Målet når vi genom att…

·       Låta barnen skapa både med färg, papper och återbruksmaterial.

·       Låta barnen uppleva med hela kroppen och alla sina sinnen.

·       Genom att låta barnen påverka och skapa miljön de vistas i.

·       Vi kommer arbeta med hörseln med bland annat hjälp av rytmik, dans och musik, Syn genom till exempel reflektioner, färger, mörkt och ljust, Känseln genom till exempel känseltavlor, färgat ris och pasta och deg, Lukt genom luktburkar och luktpromenader samt smak genom att till exempel uppmärksamma smaker vid måltider och mellanmål samt arbeta med smakstationer.

·       Låta temaarbetet pågå under hela dagen och låta materialet vara tillgängligt bland barnen.

 

 

 

 

 

 

 

Mål

Förskolan skall ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sig både verbalt och kroppsligt. Utveckling pågår också när barnen upplever sig bli lyssnade på och får sina åsikter respekterade och uppmärksammade.

Målet når vi genom att…

·       Vi som pedagoger har samtal med barnen och låter dem uttrycka sina åsikter. Vi uppmuntrar barnen att prata och visar dem att deras åsikter är av betydelse. Vi arbetar för att ha en bra dialog med vårdnadshavare.

·       Arbeta med TAKK så att även barn utan verbalt språk kan få en ökad möjlighet till att kommunicera.

·       Vi som pedagoger benämner känsloyttringar och upplevelser så att barnet blir bekräftat i vad det vill visa även om det verbala språket saknas.

 

UTVÄRDERING, hur blev det?

Vi återkommer med utvärderingsfrågorna när mallen är klar i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback