Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Medeltiden år 5 VT 2022

Hästhagenskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 8 november 2021

Medeltiden var en tid då landet Sverige bildades. Till skillnad från tidigare så fick vi nu en enda kung och gemensamma lagar. Städer bildades, kristendomen fick fäste och sjukdomar spreds. Med andra ord en händelserik tid i vår historia.

Syfte

Innehåll (Vad?)

Kunskapskrav ur kursplanen

Detta ska jag kunna

  • Ha kunskap om hur Sverige bildades.
  • I stora drag kunna berätta om hur olika människor levde, de fyra stånden och hur livet för olika människor skilde sig åt.
  • Berätta om olika likheter och skillnader mellan Medeltiden och nu.
  • Redogöra för någon eller några viktiga personer.
  • Berätta om Sveriges handel med andra länder (t.ex. vad Hansan var)

Att ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter visar du genom att utifrån olika faktakunskaper kunna redogöra/berätta om hur livet var under Medeltiden (t.ex. hur man levde, vad man jobbade med, hur Sverige såg ut). Att kunna föra resonemang kring orsaker och konsekvenser (alltså svara på: Hur? varför? Eftersom) visar du genom att kunna förklara t.ex. varför vi blev kristna eller varför Sverige blev ett enat land, eller varför människor insjuknade i farliga sjukdomar. Att kunna förklara på vilket sätt Medeltiden har påverkat hur vi lever idag kan vara exempelvis att visa att du kan förklara (t.ex. att vi har kungar idag, hur vi hanterar sjuka, att vi är kristna och mycket annat) genom likheter och skillnader. Källmaterial handlar om att du funderar och kan förklara olika sorters källor och hur användbara dessa är (t.ex. skillnaden mellan ett brev som man hittat som en präst har skrivit eller ett arkeologiskt fynd,

Arbetssätt (Hur?)

  • Högläsning av berättelser om medeltiden
  • Se filmer om medeltiden
  • Text och bild till det vi pratar om

Bedömning

Eleverna visar sina kunskaper genom sina faktabok med alster (bild och text) och genom att delta i samtal om medeltiden.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback