Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Diamantjakten

Kyrkskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Vi läser, samtalar om och arbetar i "Diamantjakten". Eleverna har läseboken Diamantjakten som läsläxa under läsåret.

Tidsplan

21/22

Förmågor att utveckla

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Mål

Målet är att eleven ska lära sig:

Läsa

- läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
- använda ljudning och helordsläsning
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta sig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- läsa mellan raderna
- uppfatta den röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Skriva

- få fram budskapet
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn
- skriva läsligt för hand
- skriva med visst flyt
- stava vanligt förekommande ord
- göra mellanrum mellan orden
- skriva med stor bokstav och punkt samt använda andra skiljetecken ibland
- använda tankekarta
- skriva och bearbeta texter på dator
- visa intresse för att förbättra sin text


Kommunikativ förmåga

- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta 
- sammanfatta
- anpassa berättandet efter situation och mottagare
- förklara och beskriva så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

 

 Arbetssätt, metod och material

 

Du ska lära dig genom att:

 • undersöka olika typer av texter
 • skriva och läsa
 • lyssna 
 • spela spel
 • arbeta i svenskboken
 • arbeta enskilt, i par och i grupp

Bedömning

Eleven ska kunna:

 • uppfatta den röda tråden i en berättelse
 • visa förståelse för en boks uppbyggnad, tex rubrik, författare, titel, 
 • skriva en läslig text med enkel handling
 • bygga ut en mening
 • göra mellanrum mellan orden
 • månaderna
 • skriva och skicka brev, tex var ska frimärket sitta?
 • använda någon läsförståelsestrategi vid läsning
 • återberätta och sammanfatta något innehåll
 • ge och ta muntliga instruktioner samt kunna lyssna på andra

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt vid:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • par- och gruppuppgifter
 • diskussioner
 • spel
 • högläsning

Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback