Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MOEXXX02

Terminsplanering, Turkiska, MOE2, Gymnasieskola, HT-21

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Under hösten kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika teman och arbetsområden. Du får möjlighet att förbättra dina färdigheter och öka dina kunskaper om språket.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

 

Målet med undervisningen är att utveckla… 

 Din förståelse av modersmålet inom olika områden.

Din förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

Din förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

Din förmåga att tillägna dig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer. 


Dina kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket.

Dina kunskaper om kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

Din förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

 

 • Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.
 • Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.
 • Fördjupat ord- och begreppsförråd
 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
 • Samhällsförhållanden i språkområdet.
 • Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.

 Så här ska vi arbeta....

 
 • Skriv egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • Presentationer av olika ämnen .
 • Film och musik analys
 • Läs skönlitteratur och skriv en recension
 • Använd  modersmålet vid diskussion i grupp.
 • Utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

.

 • kan förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftigt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 • kan uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt
 • kan i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk

 

 • kan skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 • kan utrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget

 

 • kan läsa olika texter av vardaglig karaktär
 • kan redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 • kan presentera i tal och skrift fakta om natur och geografiska förhållanden

Läroplanskopplingar

Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.

Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.

Förmåga att tillägna sig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer.

Kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.

Muntlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Muntlig framställning i och inför grupp, till exempel omfattande presentationer, intervjuer och argumentationer.

Skriftlig språkproduktion i avancerade sammanhang. Skriftlig framställning med tonvikt på utredande och argumenterande text, baserad på olika källor som behandlats i undervisningen.

Fördjupat ord- och begreppsförråd.

Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.

Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.

Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.

Samhällsförhållanden i språkområdet.

Fördjupade studier av historia och kultur i språkområdet, till exempel inom konst, musik, arkitektur och film.

Eleven förstår såväl helhet som detaljer i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat och nyanserat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll och uppfattar tydliga detaljer i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett välgrundat sätt.

Eleven förstår huvudsakligt innehåll i sitt modersmål, såväl muntligt som skriftligt. Detta visar eleven genom att redovisa, diskutera och kommentera innehållet på ett översiktligt sätt.

Eleven uttrycker, på modersmålet, ledigt och språkligt säkert tankar, känslor och åsikter vid muntliga framträdanden så att innehållet i huvudsak framgår. Eleven sammanställer efter samråd med handledare underlag som bygger på flera källor och skriver utifrån detta, på sitt modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till texttyp, syfte och mottagare. Eleven tillämpar med säkerhet regler för citat- och referatteknik och skriver i huvudsak korrekt.

Eleven uttrycker, på modersmålet, ledigt tankar, känslor och åsikter vid muntliga framträdanden så att innehållet i huvudsak framgår. Eleven sammanställer i samråd med handledare underlag som bygger på flera källor och skriver utifrån detta, på sitt modersmål, utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till texttyp, syfte och mottagare. Eleven tillämpar med viss säkerhet regler för citat- och referatteknik och skriver i huvudsak korrekt.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera bra. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen ska fungera tillfredsställande. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat. Språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Ordförrådet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för att den muntliga och skriftliga kommunikationen endast i undantagsfall ska försvåras. Eleven uttrycker och formulerar sig med ett ordförråd som i huvudsak är relevant för sammanhanget och som endast i undantagsfall hindrar eleven från att uttrycka sig nyanserat.

Eleven läser obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör utförligt och nyanserat för innehållet i lästa texter samt formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar och iakttagelser med utgångspunkt i det lästa.

Eleven läser relativt obehindrat på modersmålet både skönlitterära texter och sakprosatexter av olika slag och redogör översiktligt för innehållet i lästa texter och några tankar som läsningen har väckt.

Eleven redogör efter samråd med handledare för språkliga skillnader och likheter mellan modersmålet och det svenska språket. I både tal och skrift redogör eleven utförligt och nyanserat för kulturella och samhälleliga förhållanden i språkområdet samt utförligt för den kulturella och språkliga utvecklingen i språkområdet.

Eleven redogör i samråd med handledare för språkliga skillnader och likheter mellan modersmålet och det svenska språket. I både tal och skrift redogör eleven översiktligt för kulturella och samhälleliga förhållanden i språkområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback