Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurdiska 4-6 HT21

Modersmålsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 juni 2021

Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Målet med undervisningen är att...

...här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så elever och vårdnadshavare förstår. (förtydliga med utgångspunkt i syfte + centralt innehåll + del av kunskapskrav)
Tänk på att utgå från förmågorna i syftestexten!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centrala innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kunskapskraven kopplat till respektive förmåga.

Exempel på formuleringar: "Förmågan att kommunicera i tal och skrift"
- Hur kan du formulera det så det blir begripligt för eleverna, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav?

  • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
  • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
  • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
  • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Skriv inte för detaljerat, utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
  • Vad ska eleverna får undervisning om?

 

  • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna?
  • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)?
  • Undervisnings- och läraktiviteter?

...med hjälp av att skapa underrubriker kan du dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, gafe etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

  • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
  • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

 

 


Läroplanskopplingar

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa och förstå texter,

skriva för olika syften, och

reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.

Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.

Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Muntligt berättande i olika sammanhang.

Uttal, betoning och satsmelodi.

Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.

Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Strategier för att skriva elevnära texter.

Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger och skönlitteratur från områden där modersmålet talas.

Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

Lekar och sånger från områden där modersmålet talas.

Högtider och traditioner som eleven möter i olika sammanhang.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav grundsärskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter