Skolbanken Logo
Skolbanken

Aktionsforkning Kappsäcken VT-21

Hallerna, Stenungsund · Senast uppdaterad: 22 juni 2021

Vår aktionsforskning grundar sig i att barnen skulle ges mer delaktighet och inflytande över undervisning. Vår vision var även att barnen skulle utöka sina kunskaper kring digitala verktyg och hur de kan användas på olika sätt.

 

 

 

 

2.Vart ska vi?

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

Respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen.

Barnen ges möjlighet att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Öka barnens inflytande då vi vill använda barnets röster till att planera vår undervisning utifrån barnens intressen, frågor och kompetenser.

Öka barnens ansvar kring dokumentation och hur de kan dokumentera genom olika verktyg och utveckla förmågan att återberätta, visa upp och använda andras dokumentation till att bli inspirerad.

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

* Hur synliggör vi barnens inflytande i undervisningen och hur gör vi dem delaktiga i dokumentationen genom olika verktyg?

 

3.Hur gör vi?

Processen kommer vara att vi gör digitala verktyg tillgängliga för att barnen självständigt skall kunna dokumentera antingen genom kort, film eller spela in på annat sätt. Barnen ges möjlighet att utforska det dokumentationssätt som passar dem och det dem vill dokumentera. Vi har introducerat och finns tillgängliga och närvarande för de barn som känner osäkerhet.

 

Första aktionen blev att introducera de digitala verktygen, hur man hanterar dem, hur ska man hålla för att kunna ta kort eller filma, vart lägger vi ipaden när man är klar med dokumentationen osv. Sedan blev aktionen att vi är närvarande med barnen och finns tillgängliga hela tiden. Syftet med denna aktion är att barnen skall bygga upp sitt självförtroende i att våga dokumentera och visa upp vad hen skapat. Bilderna som barnen tar och de alster som barnen skapat visar vi upp inne på avdelningen och hallen. Genom detta visar vi på att barnens kunskaper tas tillvara och vi ser alla barnens dokumentation och skapelser som viktiga och betydelsefulla.

 

Anledningen att vi väljer digitala verktyg för att dokumentera är lättillgängligheten som gör att man snabbt kan få upp kameran, filma eller spela in barnens process i skapandet eller spela in barnens kommentarer angående deras konstruktioner.

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback