Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Terminsplanering, Turkiska 7-9, HT-21

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 3 juli 2021

 

Innehåll    Vad?

Arbetssätt            Hur?

Mål       Varför?

Läsa och skriva

 

Material :

       Olika texter genre och struktur

-          Myter ,sånger, gåtor och anekdoter

-          Poetiska och dramatiska texter

-          Ungdomslitteratur

-          Skönlitterära texter

-          Beskrivande, förklarande och instruerande texter om samhälle/livsfrågor samt traditioner och högtider

-          Beskrivande/berättande och faktatexter texter om historia och geografi

-          Argumenterande texter

-          Blandade texter (webbtexter, film o.s.v.)

-          Bildspråk

-          Nyheter  

-          Sammanfattning

-          Tema: skolgång, yrke, framtiden , känslor och klimatförändring

-          iPad, dator och ordbok

-          Stavningsövningar

-          Övningar: bindeord, ordbildning och adverbial

-           Skriva berättelser , ändra slut  på en berättelse , hitta på en ny gestalt o.s.v.

-          Läsa och tolka texter

-          Läsa och skriva instruerande, beskrivande  och poetiska  

-          Läsa   och dramatisera dramatiska texter

-          Beskriva bilder  och scen  och skriva berättelser om

-          Lyssna och läsa  berättelser och dikter

-          Högsläsning

-          Titta på korta videor

-          Spela på iPad: appar

-          Läsa och återberätta  ungdomsböcker och göra  böckeranalys

-          Göra korsord och språkspel

-          Göra tankekartor

-          Använda checklistor inför skrivandet

-           Bearbeta sina texter (efter kamratrespons t.ex.)

 

-          Förmågan att läsa med flyt och förstå  innehållet samt reflektera om texten budskap både  explicit och implicit

-          Förmulera texter och följa deras typiska uppbyggnad

-          Beskriva högtider och  traditioner  och jämföra   med andra kulturer

-          Förmåga att förstå  och skriva instruerande  och beskrivande texter

-          Förmåga att svara på  och förmulera frågor samt  fördjupa sig inom ett ämne

-          Utveckla sitt ordförråd

-          Förmågan att ge och få respons samt bearbeta sitt material efter respons

-          Sammanfatta olika texter

-          Utveckla sin stavning och grammatiska kunskaper 

 

 

Språkbruk: (prata och lyssna)

 

Material :

-          Berättelser,  myter, gåtor , anekdoter och sånger

-          Återberätta  och jämföra händelser  och aktualiteter

-          Lyssna och återberätta olika texter

-          Tema: skolgång, yrke, känslor, historia , kulturkrock , framtiden

-          iPad och dator

-          Ordspråk

-          Översättning av texter

-          Nyheter och aktualiteter

-          Internationalisering  ( samtala med andra elever från olika länder)

-          Lyssna på radio/tv, dikter, samtal och sånger

-          Diskutera om specifika tema

-          Beskriva bilder och figur

-          Högläsning och uttalsövningar

-          Återberätta muntligt olika texter

-          Muntligt   framställning  om olika tema 

-          Ställa och svara på  frågor

-          iPad och dator

-          Göra och får  kamratrespons  , göra konstruktiva kritik

-          Öppna diskussioner

 

-          Förmågan att lyssna, förstå och återberätta 

-          Att kunna samtala om viktiga historiska och aktuella händelser

-          Att uttrycka sig för att göra sig förstådd

-           Att kunna inleda en konversation

-          Förmåga att svara på  och förmulera olika frågor

-          Förmågan att diskutera i gruppen

-          Kunna uttala

-          Kunna prata framför andra

-          Anpassa samtalet till mottagare och sammanhang

-          Framföra sina åsikter och känslor

Kultur och Samhälle

 

Material:

-          Folklore: seder och bruk, myter, sånger och andra kulturella företeelser

-           iPad, Appar

-          Tidningar och hemsidor

-          Internationalisering : kontakt med skolor i olika portugisiska talande länder;

portugisiska  i världen.

-          Musik  och  bildkonst

 

 

-          Lyssna på sånger, fylla in text  och ordnar texter

-          Tolka  sånger ,  diskutera  språk samt musiker

-          Lyssning och högsläsning

-          Undersökning om olika tema 

-          Muntligt   framställning  om olika  tema 

-          Skriva  korta faktatexter om landets  fauna och flora (klimatförändring)

-           Läsa, återberätta, kommentera och uppskatta olika böcker

-          Titta på filmer, korta videor

-          Tolka bildkonst och tillverka eget arbete

 

-          Känna igen, tolka och diskutera  bildkonst , konstnärer   och  konstperiod

-          Känna igen ,  berätta och diskutera  musikstil och musiker

-          Känna till  landets geografi  och historia

-          Förstå ordspråk

-          Känna till  och diskutera samhälles levnadssätt


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.

Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.

Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.

Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.

I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.

Matriser i planeringen
2 Modersmål, Underlag för utvecklingssamtal åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback