Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bojen Projektuppstart Södermalm 2021-2022

133291 Förskolan Tullstugan, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Det här är den första planeringen för Bojens projektuppdrag 2021 - Vad kan växa i vår stad?

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Vad kan växa i vår stad?

Vi har innan terminens start involverat Bojens familjer genom ett digitalt brev, samt lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att komma igång.

 

Nuläge:

I augusti startar vi introduktionen med höstens projektuppdrag - Vad kan växa i vår stad? Vi har gett barnen och vårdnadshavare i uppdrag att under sommaren dokumentera något som barnet noterat eller visat intresse för som växer i vår stad. Vårdnadshavarna får sedan lägga in dokumentationen på Skolplattformen alternativt lämna ett fotografi till oss i arbetslaget. Vi gör detta för att få en hint var barnens intresse ligger och starta ett projekt som barnen kan relatera till.

 

Mål:
Att ge barnen kunskap om vad som kan växa i staden. Att barnen utforskar närområdet och får en ökad uppfattning och ett ökat lärande kring sin stad och naturen.

Genomförande:
Vi kommer i grupper om 3, en pedagog i vardera grupp att presentera var barns bild, vi kommer att titta på bilden tillsammans och hjälpa barnen att uttrycka vad som ses på bilden. Viktigt för oss är att alla barn skall få ta plats, vi upplever att arbeta i tvärgrupper har vart ett vinnande koncept för detta.

 

Dokumentation under lärprocessen:
Vi lyssnar in och dokumenterar genom kamera, ipad, videofilm och ljudinspelning, hur vi upplever barnens förändrade kunnande samt var intresset ligger och hur projektet fortskrider. Vi synliggör dokumentationerna på skolplattformen men också för barnen genom vår projektvägg i vår korridor där barnen vistas mycket. 

 

Ansvar:
Saga, Lisa, Amanda

 

Hur går vi vidare?

Gå på "spaning" med barnen och fotografera det ni blir nyfikna på (något som växer, sprider ut sig, förändras...) Dokumentera deras lust och utforskande

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material som lPad, litteratur, färg, lera, byggmaterial, projektor med mera. Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar.

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Vad vill de veta mer om? Gör gärna en mindmap.

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån temat Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning -"Vilka bor i en stad?" "Vem bestämmer i en stad?"

Bjud in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande, vid exempelvis terminens föräldramöte.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

Använd stödmaterialet som finns i Arbetsbok PoB. Materialet är kopplat till de olika planeringarna/uppföljningsperioderna i Södermalms pedagogiska år. I stödmaterialet hittar du exempel på utvecklingsfrågor och verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar:

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare. I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Så här använder vi reflektionsytan i PoB:

Utgå från aktuell lärlogg tillsammans i arbetslaget, och eller med barnen. Använd gärna projektor för allas delaktighet. I reflektionsfältet skriver ni in era tankar, frågeställningar och förslag till fortsatt planering. Kopiera med fördel in egna reflektionsfrågor, exempelvis: 1) Vad gör/säger barnen? 2) Vad tänker vi om det? 3) Hur går vi vidare?  

Stödtext:

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

  • Ta hand om projektmaterialet från familjerna på förberedd plats på förskolan (på ett bord, en hylla eller en dokumentationsvägg)
  • Titta på bilderna/material tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper Reflektera tillsammans
  • Vad gör/säger barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser 
  • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?
  • Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera? 

 

Hur går vi vidare?

Gå på "spaning" med barnen och fotografera det ni blir nyfikna på (något som växer, sprider ut sig, förändras...) Dokumentera deras lust och utforskande.

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta, planera aktiviteter och tillföra material som lPad, litteratur, färg, lera, byggmaterial, projektor med mera. Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar.

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Vad vill de veta mer om? Gör gärna en mindmap.

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolka och analysera materialet: Hur, vad, när, vem och varför?

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån temat Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning -"Vilka bor i en stad?" "Vem bestämmer i en stad?"

Bjud in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande, vid exempelvis terminens föräldramöte.

 

 

 

Så här använder vi lärloggar:

Pedagoger lägger in ett urval av samlad dokumentation i lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) där syftet är att synliggöra barns lärande.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare. I de individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

Så här använder vi reflektionsytan i PoB:

Utgå från aktuell lärlogg tillsammans i arbetslaget, och eller med barnen. Använd gärna projektor för allas delaktighet. I reflektionsfältet skriver ni in era tankar, frågeställningar och förslag till fortsatt planering. Kopiera med fördel in egna reflektionsfrågor, exempelvis: 1) Vad gör/säger barnen? 2) Vad tänker vi om det? 3) Hur går vi vidare?  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback