Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering - mall för publicering till vårdnadshavare 21-22(SKRIV IN PROJEKTRUBRIK)

Förskolan Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 juni 2021

Här skriver ni en kort beskrivning av projekt/tema. FÖLJANDE TEXT TAS BORT INNAN PUBLICERING! Tänk på att samtliga röda & kursiva hjälptexter är just hjälptexter och ska raderas innan du publicerar din planering. Tänk på att det är vårdnadshavarna som är mottagare.

Rubrik för projekt/tema

Syfte/Mål

Syfte svarar på varför vi ska  arbeta med detta tema/projekt/innehåll. 

Övergripande syfte för hela förskolan

Avdelningens syfte 

Vad vill vi att barnen ska utforska, upptäcka, uppleva och lära utifrån samt projekt och undervisning under hela dagen?

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vad av den vetenskapliga grunden/beprövade erfarenheter är viktigt att delge till vårdnadshavarna- om den riktar sig mer till oss- ta bort avsnittet 

Vårt arbete grundar/stödjer sig på följande: 

Planera och genomföra

Här beskriver vi hur vi undervisar utifrån nedan punkter.

Hur organiserar och arrangerar vi tillgängliga lärmiljöer (fysiskt, socialt, pedagogiskt) för:

 • En barn- och kunskapssyn som utgår från att barn är kompetenta, och ges möjlighet att bli sitt bästa jag under hela dagen: 
 • Ett projekterande arbetssätt med en utforskande och utmanande undervisning för att få synliggöra tankar, ställa hypoteser och få pröva dem:
 • Olika gruppkonstellationer som möjliggör:
  • Dialog
  • Reflektion (ex. EPA-modellen; Enskilt, Par, Alla)
  • Att få och skapa produktiva frågor att undersöka (påverka undervisningen)
  • Att lära tillsammans och av varandra
 • Relationella perspektivet- att förstå och göra sig förstådd- (Sven Persson)
 • Barns delaktighet och inflytande
 • Kreativitet och de hundra språken med variation av material, tekniker och arbetsformer
 • Lärmiljöer som är Tilltalande, Tillgängliga, Tillåtande, och Tydliga samt möjliggör undervisning mot alla mål under hela dagen. (använd ex. Lotusdiagram)
 • Vårdnadshavares möjlighet till inflytande

Utvalda mål och riktlinjer kopplat till projekt och förskolans utvecklingsområden läggs vid "Kopplingar till läroplan". Viktigt att tänka på att det finns mål från "Normer och värden", "Omsorg, utveckling och lärande" och "Barns delaktighet och inflytande".

Undervisning under hela dagen

Kort beskriva HUR ni undervisar under hela dagen utifrån "Planering för dagliga situationer" för att vårdnadshavarna ska kunna förstå/få en inblick i undervisningen som pågår under hela dagen. 

 • Välkomnande över hela dagen:
 • Lek:
 • Måltider:
 • Tema/projekt:
 • Aktiv läsning:
 • Tamburen vid ut- och ingång:
 • Undervisning ute:
 • Vila/avslappning:
 • Hemgång/överlämning till vårdnadshavare:

All undervisning är kopplad till Läroplan för förskolan 18 och som vårdnadshavare kan du läsa den här på Unikum. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

På lärväggar i förskolan och lärloggar i Unikum kan ni följa vår undervisning samt gruppens och enskilda barns utveckling och lärande. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback