Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Regattan mål 2021-22 Teknik

Regattan, Mariestad · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Målformulering: Skapa en fördjupad förståelse för teknik i vardagen.

 

Läroplansområde; Omsorg, utveckling och lärande


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

I vår läroplansscanning över föregående läsår så uppmärksammade vi att det var vissa områden som vi hade berört mindre än andra. Områden som vi såg att vi ”saknade” var bland annat matematik, teknik, fysik, kemi och språk. Vissa av dessa områden har vi dock berört under läsåret men vi har inte fokuserat på dem och därmed inte kopplat till dessa i våra planeringar och lärloggar (tex matematik och språk).

Området teknik kände vi dock att vi inte berört och vi upplevde även att det var svårt att skriva om teknik när vi skrev våra utvecklingssamtal under våren. När vi började diskutera kring just teknik blev det tydligt att vi inte hade någon klar uppfattning om vad det innebär. Vad är teknik för oss? Vad kan teknik vara? Vad kan vi upptäcka när vi tar på oss rätt glasögon för att se tekniken i vardagen? Teknik är ett område där vi känner oss osäkra och okunniga. Vi behöver fördjupa oss i området för att bredda våra kunskaper och få en ökad förståelse för vad teknik är och hur den kan användas.

 

 

 

 

 Under läsåret vill vi utforska och fördjupa oss i området teknik och vi vill ge både barn och pedagoger möjlighet att upptäcka tekniken i vardagen. Vi vill ge barnen möjlighet att få möta teknik på olika sätt. Att få testa sig fram. Vad fungerar och vad fungerar inte? Hur kan det bli så? Vi vill ge dem förutsättningar att våga prova och att testa olika lösningar.

Vi kopplar utforskandet av teknik till vårt övergripande paraply Hållbar framtid genom påhittighet och handlingskraft. Vi vill ta tillvara på barnens kreativitet och påhittighet och koppla det till en framtidstro. Vi vill att alla ska få med sig den positiva känslan av att det går att påverka och förändra.

Det hundraspråkliga perspektivet är en grundbult i vårt förhållningssätt och det ska genomsyra arbetet kring teknik. Genom att arbeta hundraspråkligt så vill vi ge alla möjlighet att hitta sitt språk och sitt uttryckssätt samt öppna upp för möjligheten att se saker på nya sätt, att skapa förbindelser mellan olika kunskaper och koppla ihop dessa.

I varje översättning från ett språk eller ett uttryck till ett annat skapas en ny form av medvetenhet kring det fenomen som utforskas […] Kunskap uppstår tillsammans med de olika materialen och i översättningarna mellan materialen. (Skolverket 2012, s. 23)

Häikiö (2021) betonar betydelsen av variation och säger att genom att få skapa på flera olika sätt så kan barn hitta nya vägar till lärande. Genom att erbjuda barn möjligheten att uttrycka sig på flera olika sätt så anser hon också att det är en väg att ge barnen uttryck för sin röst och en del i förskolans demokratiarbete (Häikiö, 2014).

Vi omges alla av teknik och använder teknik i våra dagliga liv. Oftast tar vi vuxna den för given och reflekterar inte särskilt mycket över den, den bara finns där. Men vi vet också att såväl attityder till teknik som tekniskt självförtroende formas tidigt och för att barnen ska kunna utveckla en förståelse för teknikens värld behöver den få särskild uppmärksamhet. Där har vi pedagoger en central roll. […] Genom att ta tillvara de situationer i vardagen där barnen möter teknik och uppmärksammar vad tekniken gör, hur den är gjord och kan förbättras, kan vi ge barnen möjligheter att utveckla kunskaper om en värld som vi ofta tar för given, men som förtjänar sin plats inom ramen för ett allsidigt kunskapstillägnande. (Björkholm, 2018)

 

Målformulering:

Skapa en fördjupad förståelse för teknik i vardagen.

 

Referenser

Björkholm, E. (2018) Ta vara på tekniken i vardagen | Förskoletidningen (forskoletidningen.se)

Häikiö, T. (2014). Bildsamtal och bildtolkning. M. Bendroth Karlsson, T. Karlsson Häikiö (Red.), Bild, konst och medier för yngre barn. Kulturella redskap och pedagogiska perspektiv (s. 69-94). Lund: Studentlitteratur.

Häikö, T. (2021). Att vara vid sina sinnen. Kultur, estetik och lärande. A. Klerfeldt, B. Qvarsell (Red.), Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken (s. 105-146). Malmö: Gleerups utbildning AB.

Skolverket. (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Stockholm.

 

 

 

  • Läsa litteratur kopplat till området för att fortbilda oss pedagoger.
  • Använda våra avdelningsmöten till att diskutera litteraturen och vår förståelse för teknik och olika begrepp kopplat till detta.
  • Utforska teknik i vardagen på många olika sätt (ett hundraspråkligt perspektiv).
  • Ta till vara barnen kreativitet och fantasi.
  • Ta till vara andra förskolor i kommunen som fördjupat sig i teknik.
  • Formulera en fråga till veckoreflektionerna kopplade till undersökandet av teknik.
  • Skapa miljöer där barnen ges möjlighet att utforska teknik på olika sätt

Slutanalys 2021/2022:

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback