Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Språk och sagor temavecka 31 Tegelbruket och Klöverstugan

Klöverstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 1 juli 2021

Att kunna lyssna är nyckeln till framgångsrik språkutveckling och att lära sig att lyssna är lika kognitivt krävande som att lära sig att tala. I början av barns språkutveckling tar det alltid längre tid att få fram det man vill säga än att förstå det som andra säger. Genom att erbjuda undervisning kring språk och sagor vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk, ökat ordförråd och möjlighet att uttrycka sina tankar samt visa intresse och nyfikenhet för sagornas värld, berättelser och bilder.

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Syfte: Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas  en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk. 

Barnen är olika långt komna i sin språkliga utveckling, vilket gör att vi kommer anpassa vår undervisning utifrån det. Vi vill ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi kommer att erbjuda varierande undervisning samt stimulerande miljöer där barnen får möjlighet att utveckla sitt språk. 

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  1. förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  2. ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  3. intresse för skriftspråk samt förståelsen för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
  4. intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Förståelse:

Jag vill, jag kan och jag vågar.

Att varje barn utifrån sin förmåga utvecklar sitt språk.

Att varje barn kan kommunicera med någon annan på sitt sätt.

Att varje barn blir lyssnad på och kan göra sig förstådd.

Att varje barn får möjlighet att leka och lära nya ord.

Att varje barn visar intresse och nyfikenhet för sagor, berättelser.

Kärnämnen/förmågor:

kommunikation - att förstå och göra sig förstådd

koncentration - att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyta med andra. 

Begrepp:

Lyssna, reflektera, återberätta, TAKK-tecken, saga, bokstäver och prata. 

Arbetslagets förhållningssätt:

Vi kommer att arbeta scaffoldingstöttande i våra miljöer. Medforskande och stöttande med en tro på att alla barn är kompetenta. Vara närvarande och utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande.

Vetenskaplig grund:

Vi kommer att utgå från utvecklingspedagogiskt perspektiv där vi vill utmana och stötta genom lek och omsorg. Vi vill skapa och fånga situationer där barnen har möjlighet att reflektera och uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket. 

Variationsteori: lärande ses som en förmåga att kunna urskilja olika aspekter av ett lärandeobjekt.

Vygotskij: samspel och lärande, proximala utvecklingszonen 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Lyssna, återberätta och reflektera.

Aktiviteter:

Bobbos väska

Rimfiskar 

Flanosaga

Gruffalon

Kompisböcker

Dokumentation:

Arbetet kommer att dokumenteras på gruppnivå

 

Källor:

·       Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer" av Ann S Philgren (2018)

·       Unikum, Edsbro förskola Norrtälje, pedagogisk planering ”Baklängesplanering”

·       www.forskola.kvutis.se

·       https://utbildningar.skolverket.se/group/identitet-jamstalldhet-och-digitalisering-i-forskolan/startsida?packageId=305&slide=2

·       Ifous, Flerstämmig undervisning i förskolan

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback