Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Smörblommans Introduktionsplan 2021

141271 Förskolan Mejeriet, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 8 juli 2021

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

                                                                                                                                                                                      

Förskolans kärnuppdrag 

Utbildningen på förskolorna i Årsta 2 utgår ifrån läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Förskolor i Årsta 2 ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare och barnskötare ska erbjuda barnen en rolig, trygg och lärorik miljö utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Undervisning och omsorg ska bilda en helhet där varje barn får möjlighet att vara sitt bästa jag, varje dag. Förskolan ska medvetet främja leken för att utveckla och utmana det lustfyllda lärandet.

 

Alla medarbetare ska ha god samverkan med vårdnadshavare så att de kan känna sig trygga att lämna sina barn när de studerar, arbetar, är arbetssökande eller föräldralediga med ett yngre barn. 

                                                                                                                                                                                      

Barnens sommaruppgift 2021

Den är sagan vill jag dela med mig av efter sommaren! 

I höst startar alla förskolor i Årsta 2 ett arbete med att utforska bokens möjligheter och magi! Mejla eller ta med en bok, titel eller beskrivning av en berättelse eller text som fångade ditt barns intresse i sommar till förskolan i uppstart av nya terminen hösten 2021. Det kan vara en fysisk bok, en digital bok, en bild eller en titel på en bok på svenska eller på barnets modersmål.

Förskolan ger alla barn och familjer tillgång till digitala böcker genom Polyglutt Home Access! Polyglutt är en app där du och ditt barn kan läsa, lyssna och bläddra i mer än 2000 böcker på olika språk. 

Länk till webbplats med instruktioner: 

www.inlasningstjanst.se/akademi/polyglutt-home-access/

Välj instruktioner för Delat konto 

Inloggningsuppgifter för vårdnadshavare och familjer: 

Användarnamn: HemmaEAV

Lösenord: 987654321

Länk till instruktioner på andra språk: 

Instruktioner på flera språk finns tillgängligt i verksamhetsdokument på Skolplattformen 

                                                                                                                                                                                      

Introduktionsplan för avdelningen ____ på förskolan _____ i Förskolor Årsta 2

Period för introduktionsplan:  ______ - ______

  

  • Beskriv kortfattat hur ni strukturerar och organiserar utbildningen under introduktionsperioden.

 

  • Beskriv kortfattat vilken undervisning och vilka aktiviteter ni planerar under introduktionsperioden utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets tidigare utvärdering och analys. 

 

  • Beskriv kortfattat hur ni förbereder de pedagogiska undervisningsmiljöerna och vad barnen kommer få ta del av under introduktionsperioden. 

 

  • Beskriv kortfattat hur ni planerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn, det vill säga; hur ni undersöker risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder). 

 

  • Beskriv kortfattat hur ni planerar att arbeta med barnens sommaruppgifter 

 

                                                                                                                                                                                      

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som är vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

Inför uppföljnings- och utvecklingssamtal planerar och dokumenterar förskolan undervisningstillfällen och aktiviteter där ditt barn medverkar att ha som underlag vid samtalet.

                                                                                                                                                                                      

Styrdokument

Barnkonventionen

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback