Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Smartare produkter

Linköping · Senast uppdaterad: 6 augusti 2021

Finns det risker med ny teknik eller är ny teknik bara av godo? Vi kommer diskutera drivkraften bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll. Hur smartare produkter är sammankopplade i elektroniksystem och hur det står i förhållande till ett hållbart och säkert samhälle. Du kommer att programmera enklare tekniska system med micro:bit.

Smartare produkter - ett NTA-tema

Övergripande syften med detta tema är att utveckla elevernas medborgerliga bildning, ansvarstagande och kritiska tänkande om produkter med integrerade elektroniksystem och att ge eleverna kunskaper och självförtroende för att kunna hantera digital teknik i vardagen samt att bidra till att alla eleverna utvecklar intresse för teknik.

 

Innehåll och arbetssätt

Du kommer i grupp att få träna på att identifiera behov genom att studera tekniska lösningar. Vi kommer tillsammans att se på bilder och filmer som visar tekniska lösningar som uppfyller olika behov.

Du kommer att få ge förslag på egna programmerbara lösningar, både igrupp och individuellt, utifrån identifierade behov.

Du kommer att få prova dina lösningar med hjälp av micro:bits och utvärdera lösningarna.

Du kommer att styra föremål med hjälp av programmering.

Ditt arbete dokumenteras i form av skisser med förklarande ord, begrepp och symboler.

Du kommer också att få läsa och se filmer om hur tekniska lösningar (smartare produkter) ingår i och förändrar förutsättningarna inom olika yrken.

Du kommer också att få lära dig mer om säkerhet vid teknikanvändning vid överföring av information i digitala miljöer genom att vi diskuterar i klassen och ser på filmer alternativt läser texter.

 

Bedömning och återkoppling

Du kommer att få skriva loggbok kring ditt arbete där du kommer att få svara på frågor efter varje lektion. Frågorna handlar om fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar. Du får respons av lärare eller annan elev. 

Du kommer att få visa hur du löser ett behov med hjälp av programmering.

 

Begrepp

 • micro:bit
 • prototyp
 • flödesdiagram
 • sensor
 • processor
 • skärm
 • teknik som hoppar
 • teknisk lösning
 • produkt
 • LED
 • lysdiod
 • display
 • simulator
 • block
 • loop
 • variabel
 • villkor

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Smartare produkter - matris för åk 6
Smartare produkter - åk 4 och 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback