Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Musik, Matematik, Bild, Svenska

·

Årskurs:

F

FRÅN JAG TILL VI-KAMRATSKAP I GRUPPEN Ny15 HT 21

Nyhemsskolans fritidshem, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 augusti 2021

Ett inledande arbete i F- klass för att skapa trygghet i gruppen. Temat ska genomsyra arbetet under hela höstterminen.

Utgångspunkt

Elevgruppen är ny och vi behöver arbeta för att skapa trygghet och kamratrelationer. 

 

Konkretisering av målen

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

- Lära känna sig själv och hitta sin roll i gruppen.

- Ta ansvar för sig själv och sina/gemensamma saker.

- Skapa kamratrelationer och delta i lekar.

- Kunna berätta om sig själva inför klassen.

 

Genomförande

Vi ska leka namnlekar och samarbetslekar i olika gruppkonstellationer.

Vi använder namnkort för att lära oss ordbilder.

Vi använder oss av estetiska lärprocesser så som drama, rytmik, musik och bild.

Vi arbetar med Nyhemsskolans gyllene regel: Jag är snäll mot dig och vill att du är snäll mot mig.

Eleverna ska vara med och utarbeta klassens regler och förstå varför vi ska ha reglerna.

Eleverna ska lära känna skolmiljön och öva utrymning.

Öva turtagning och samarbete genom spel och lekar.

Hålla ordning på material och plocka undan efter sig.

Vi kommer att samverka över klassgränserna.

Vi kommer arbeta med digitala verktyg och böcker. 

Vi kommer att ha olika grupperingar i syfte att lära känna varandra.

Vi kommer öva på att uttrycka känslor och reflektera över skoldagen. 

Dokumentation och bedömning

Observationer under arbetets gång. Pedagoger dokumenterar med bilder och anteckningar. Elevernas estetiska alster ställs ut i lokalerna och blir en del av dokumentationen.

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback