Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Vikingatiden

Ingaredsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Under de kommande veckorna kommer du att fördjupa dig i den del av järnåldern som idag kallas Vikingatiden. Du kommer att få lära dig vilka vikingarna egentligen var och varför de reste så mycket. Du kommer även att få kunskap om vad runskrift egentligen är för något och vad det finns för spår från vikingatiden idag.

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • veta under vilken tidsperiod vikingatiden var.
 • förklara vad som är typiskt för vikingatiden.
 • berätta om hur det var att leva på vikingatiden.
 • berätta om vikingarnas resor.
 • se vilka spår vi kan se av vikingatiden idag.

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • se på filmer.
 • läsa och leta fakta i böcker och på internet.
 • Tillverka vikingasköldar
 • Markera ut färdvägar på världskartan som vikingarna tog på sina resor. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du:

 • har kunskap om under vilken tidsperiod vikingatiden var.
 • förklarar vad som är typiskt för vikingatiden.
 • berättar om hur det var att leva på vikingatiden.
 • berättar om vikingarnas resor och förklarar vart de reste, varför och hur de reste.
 • se och beskriva vilka spår vi kan se av vikingatiden idag.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Vikingatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter