Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Forssa förskolor 21/22 Språk och kommunikation

Svartnäsgården, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

På Forssa förskolor vill vi säkerställa att alla som arbetar med barnen får den kompetens de behöver för att skapa de bästa förutsättningarna för barnen att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga.

Mål:

Alla barn skall få likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk på förskolan.

Metod och förhållningssätt:

Tecken som stöd skall finnas med som en naturlig del i vardagen.

Bildstöd/ tydliggörande pedagogik skall finnas på alla avdelningar och användas regelbundet.

Säkerställa att högläsning sker varje dag på något vis, organiserat eller spontant.

Använda digitala medier och resurser i undervisningen för att vidga barnens upplevelser.

Att föra diskussioner i arbetslagen kring språkstödjande arbetssätt.

ICDP - den meningsskapande dialogen, den emotionella dialogen samt den vägledande/reglerande dialogen

Diskussioner kring hur vi kan få barnen att återberätta det de upplevt.

Att utvidga språket i alla läroplansmålen så att barnen ökar sitt ordförråd, förmåga att resonera, reflektera och återberätta det de är med om.

Att barnen har rätt att vistas i mindre sammanhang för att få talutrymme.

Utöka metoderna med Praxisalfabetet och användning av språklådorna.

Säkerställa att alla i arbetslaget har vetskap i vilket modersmål barnen har.

Ta vara på språklådor och den fortbildning som ges centralt.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback