Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Fysik v.34-38: Kraft, tryck, rörelse kräver energi

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vad krävs för att något ska röra på sig? Kraften det tar för ett få ett föremål i rörelse, är det beroende på hur stor föremålets ytan är mot underlaget? Samt vilka olika energiformer kan rörelse omvandlas till? Med denna typ av frågeställningar ska vi lära oss om kraft, tryck, rörelse och energi. Vad det är och hur de påverkar miljön och människors levnadsvillkor. Litteratur: Fysik Direkt sid. 110-157 ,

 

  1. Syfte

   Detta arbetsområdet syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

   • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
   • genomföra systematiska undersökningar i fysik och 
   • använda fysiken begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och i samhället.
  2. Nyckelbegrepp: 

   Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

   Kraft, atmosfär, tyngdkraft, centripetalkraft, centrifugalkraft, friktionskraft, kärnkraft, tyngd, vikt, massa, motkraft, kraftpil, dragningskraft, gravitation, dynamometer, tyngdpunkt, stödyta, Newton, tryck, pascal, lufttryck, vattentryck, lyftkraft, komprimerad, övertryck, vakuum, undertryck, kommunicerande kärl, Arkimedes principen, rörelse, medelhastighet, acceleration, retardation, tröghet, fritt fall, tyngdacceleration, gränshastighet, tabell, diagram, kaströrelse, Galileo Galilei, Albert Einstein, Isac Newton, energikälla, energi, energiformer, solenergi, kemisk energi, rörelseeenergi, lägesenergi, elektrisk energi, ljudenergi, ljusenergi, elastisk energi, värmeenergi, energiprincipen, växthuseffekten, växthusgas, fossila bränslen, förnybara energikällor, biobränsle, global uppvärmning, förstärkt växthuseffekt, mekaniskt arbete, newtonmeter, joule, effekt, watt, mekanikens gyllene regel, lutande plan, hävstång, energikvalitet,   

  3. Kunskapsmål

   Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

    

   Kraft och tryck s. 108-121, v. 34-35 

   • Förklara vad som menas med tyngdkraft.
   • Veta vad som menas med kraft och ge olika exempel på krafter. (Newtons andra rörelselag)
   • Förklara vad som menas med motkraft. (Newtons andra rörelselag)
   • Kunna förklara vad som krävs för att föremål ska stå stabilt. 
   • Känna till vem Isac Newton är och hur man räknar med kraft matematisk och laborativt.
   • Förklara  vad tryck är. 
   • Kunna förklara hur vi påverkas av lufttryck och vattentryck.
   • Känna till vem Arkimedes är och kunna förklara Arkimedes principen.  
   • Kunna räkna med tryck. 
   • Hur naturvetenskapliga upptäckter kan ha för betydelse för miljön och människans levnadsvillkor.  

   Rörelse s. 126-137, v. 35-36

   • Förklara vad rörelse är.
   • Förstå hur friktion och tröghet påverkar rörelse.  
   • Tröghetslagen (Newtons första rörelselag)
   • Kunna räkna ut ett föremåls hastighet.
   • Känna till vem Galileo Galilei är och förklara vad fritt fall innebär. 
   • Förstå skillnaden mellan ett fritt fall och en kast rörelse.
   • Kunna läsa av ett diagram. 

   Energi s. 142-159, v. 37-38 

   • Förklara vad energi är och ge exempel på olika energiformer.
   • Förklara vad energiprincipen är.
   • Kunna förklara vad olika energiformer kan omvandlas till.
   • Känna till vad växthuseffekten är och hur vi påverkas av det.
   • Förklara ett mekaniskt arbete med ett exempel.
   • Kunna förklara vad effekt är.
   • Kunna räkna ut arbetet och effekt matematiskt. 
   • Förstå mekanikens gyllene regel
   • Förstå hur vi kan minska på energiförbrukningen, samt ha mer miljö vänligare energi för att tillgodose människans energibehov. 
   • Hur naturvetenskapliga upptäckter kan ha för betydelse för miljön och människans levnadsvillkor. 

    

  4. Arbetsgång/arbetssätt
   • Genomgång med Powerpoint presentation som stöd material. Läggs upp på teams. 
   • Digitala resurser (SLI, inläsningstjänst, begreppa) se länkar. 
   • uppgifter – enskilt och i grupp
   • Samtal och diskussioner under lektionstid om begreppen och kunskapsmålen. 

   • Mattematiska uträkningar (se exempel i Powerpoint)
    • Räkna ut den kraft och de tryck som ett föremål utsätts för, 
    • Räkna ut hastigheten för ett föremål, 
    • Räkna ut arbetet och effekten av arbetet, 
   • Utförandet av laborationer (Om möjligt) 

    • Massa och tyngd - Syfte: räkna ut kraft med en dynamometer. Visa resultat i en tabell. 
    • Stationslabb med olika föremål. Syfte:Ta reda på ett föremåls tyngdpunkt och förstå vikten av stödyta. 
    • Arkimedes principen: Syfte: förstå hur lyftkraft fungerar. 
    • Undersöka hur friktion påverkar rörelse, 
    • Undersöka ett föremåls typ av rörelse.
    • Räkna ut hastighet på ett föremål. 
    • Räkna ut arbetet och effekten av arbetet. 
   • Läxor, inlämningsuppgifter (labbrapport ska lämnas in), läxförhör på kraft och tryck utförs och prov på alla kunskapsmålen.

  5. Länkar:

    

    

    

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203518

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991059

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201465

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203157

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS991058

   https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR213574

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/energi/vad-innebar-energiprincipen

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/energi/vilka-energikallor-anvander-vi2

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/tryck/hur-fungerar-ett-vattentorn

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysiken-i-naturen-och-samhallet/tryck/vad-ar-tryck

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/vad-ar-fritt-fall

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/vad-ar-centripetalkraft

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/havstangsprincipen

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/mekaniskt-arbete-och-effekt-del-2 

    

    

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/kraft-och-motkraft 

    

   https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/fysik/fysikenochvardagslivet/krafter-och-rorelse/mekaniskt-arbete-och-effekt-del1

  6.  
  7. Bedömning  

   Jag kommer bedöma din förmåga att:
   1. Använda begrepp och förklarar om målen i ditt arbete, då du deltar i diskussioner eller skriver texter.
   2. Skiljer fakta från värderingar 
   3. Ser samband 
   4. Ta ställning och argumenterar för varför du tycker som du gör
   5. Beskriver konsekvenser kring innehållet i målen
   6. Deltar i diskussioner

Läroplanskopplingar

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback