Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

VÖL - övningar för läsutveckling

Sanduddens skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Vad vet du? Vad vill du veta mer om? Vad har du lärt dig?

Vi arbetar vid ett flertal tillfällen med VÖL.

 

Syfte/ämnesspecifika förmågor som eleverna ska utveckla genom undervisningen:

Syftet är att öka utvecklingen av läsförståelse genom att använda sig av olika lässtrategier.

Centralt innehåll / Arbetssätt och arbetsformer:

När eleverna dokumenterar vad de redan Vet och vad de Lärt sig reflekterar de över sitt kunnande och lärande. Genom att eleverna innan läsningen funderar över vad de Önskar veta höjs deras motivationen till att läsa och nyfikenheten väcks.

 
Före läsningen:
 
Vi inleder lektionen med att titta på texten vi har framför oss. Vad kan texten handla om? Vad är det för typ av text?
 
Utifrån det eleverna berättar skriver vi in nyckelorden vad vi vet om det vi har läst i VÖL tabellen. Sedan får eleverna fundera på vad de önskar sig att få veta.
 
Under läsningen:
Vi högläser texten tillsammans en bit i taget och ser om vi får bekräftat det vi redan vet och om vi har lärt oss något nytt. Vi för in det i så fall under L i tabellen. Vi ser även till att vi får möjlighet att ställa frågor om texten och om det finns något mellan raderna.
 
Efter läsningen 
 
Vi jämför tabellen och var och en får fundera över sin egen nyvunna kunskap. Har vi fått svar på alla våra frågor? Utifrån nyckelorden under L i tabellen får eleverna sammanfatta parvis vad de har lärt sig.
 
Vi avslutar med att prata om vad eleverna har tränat på och i vilka sammanhang de kan ha nytta de hade av att använda tabellen.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback