Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Engelska, Musik, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Ny 14 Vänskap, åk 1, ht 21

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Läsårstart med värdegrundsarbete, för att bygga och stärka relationer och trygghet i gruppen.

Utgångspunkt:

Eleverna har lärt känna varandra i förskoleklassen och skapat kamratrelationer vi bygger vidare på, detta för att öka trivsel och trygghet i gruppen och med de vuxna.

Konkretisering av målen:

* Du ska känna till begreppet Barnkonventionen

* Du ska kunna berätta om någon av de rättigheter barn har i världen.

* Du ska kunna skriva en enkel text/mening som du berättar om för gruppen. (Du får stöd om du behöver.)

* Du kan göra en bild till din text.

* Du kan hälsa och tacka på engelska.

* Du deltar när vi sjunger sånger och ramsor.

* Du deltar i lekar och övningar.

 

Genomförande:

Vi leker och samarbetar i olika gruppkonstellationer.

Vi pratar om Nyhemsskolans gyllene regel. "Jag är snäll mot dig och vill att du är snäll mot mig"

Vi jobbar med skolans regler och utarbetar egna i klassen

Vi kopplar arbetet till estetiska lärprocesser. ex. drama, musik, bild

Vi spelar spel som övar samarbete och turtagning.

Vi gör övningar där eleverna får träna på att framträda inför gruppen.

Vi arbetar kring barnkonventionen och barns rättigheter. Vi läser kompisböcker och diskuterar dilemman som de tar upp.

Vi gör skrivövningar kopplat till arbetsområdet.

Vi tränar på engelska ord som är kopplat till ämnesområdet, ex. hälsningsfraser, artighet och vänskap.

 

Bedömning:

Vi bedömer eleverna mot målen under arbetets gång genom observationer. Vi ställer ut elevernas arbete i lokalerna som del av dokumentationen. Vi ställer utvärderande frågor till eleverna.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback