Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 1 BF21

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Välkomna till kursen svenska 1! I den här kursen kommer vi att arbeta med litteratur, muntliga presentationer, argumenterande texter och mycket mer. Nedan finns en grovplanering över kursen, vilken kan komma att ändras, som vi ska följa.

1. Kursintroduktion v.34

Screening kommer att ske torsdag förmiddag.

 

2. Språklig variation v.34-38

Under det här momentet kommer vi att jobba när, var, hur och varför språk varierar beroende på olika faktorer. Vi kommer ha föreläsningar och övningar. Momentet avslutas med ett prov.

 

Vecka

Måndag

Onsdag

34

 

Kursintroduktion

 

Uppstart språkvariation ”Mina språk”

Diskussion

Arbetsuppgifter

35

”Dialekter”

Diskussion

Arbetsuppgifter

 

”Sociolekter”

Diskussion

Arbetsuppgifter

 

36

"Fint och fult"

Diskussion

Arbetsuppgifter

Genomgång av alla arbetsuppgifter

 

37

Repetition inför prov. 

Instuderingsfrågor

 

Repetition inför prov. 

Instuderingsfrågor

 

 

38

Prov språkvariation

 

Nytt moment

 

 

3. Referat och debattinlägg v.38-42

 

Under detta moment kommer vi att jobba med formalia kring sammanfattningar (referat) av andras texter och hur dessa integreras i egna texter. Vi kommer även jobba med texttypen debattinlägg och konsten att argumentera. Momentet avslutas med ett debattinlägg.

Vecka

Måndag

Onsdag

38

 

Uppstart referat med övningar

39

Övningsreferat och elevexempel

Studiedag

40

Examinerande referat digiexam 

Intro argumentation och debattinlägg. 

41

Argumentation och debattinlägg. 

Språkriktighet

Debattinlägg 1

42

Debattinlägg 1

Kamratrespons

 

 

4. Litteraturmoment 1 45-51

Vecka

Måndag

Onsdag

45

Introduktion läsning och låna bok

Kapitel 1 – 2 med frågor.

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 3 – 7 s. 27–61

46

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 7 – 9 s.62–87

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 10 – 12 s.88–116

47

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 13 – 15 s. 117–145

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 16 – 18 s. 146–173

48-50

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 19 – 21 s. 174–203 (Film)

Gruppdiskussion

Läsa och arbeta med frågor. Kapitel 22 – 23 s. 204–215 (Film)

51

Förbereda boksamtal

Boksamtal

 

5. Debattinlägg 2 v.2-4

Vecka

Måndag

Onsdag

2

 

Nyord 2021

3

Repetition debattinlägg

Debattinlägg digiexam

Vecka

Måndag

Torsdag

4

Debattinlägg digiexam

Debattinlägg digiexam

 

6. Informerande tal v.5-10

Vecka

Måndag

Torsdag

5

Introduktion muntlig presentation + föreläsning + övning

Fort. Muntlig presentation + föreläsning + övning

6

Fort. Muntlig presentation + föreläsning + övning

Introduktion uppgift

7

Planera/arbeta med egen presentation.

Planera/arbeta med egen presentation.

8

PROGRAMVECKA

9

SPORTLOV

10

Hålla tal

Hålla tal

 

7. Inför NP muntligt. v.14

 

8. NP muntliga delen v.16

 

9. NP läs och skriv v.17

 

 

 

 

Examensmål: https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a659807/1553964056811/pdf2705.pdf


Läroplanskopplingar

Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.

Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.

Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.

Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.

Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.

Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.

Matriser i planeringen
Svenska 1
Språklig variation Sv1
Uppgifter
NP muntliga