Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Kursen Engelska 5 Läsår 22/23

Berzeliusskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 6 september 2022

I kursen Engelska 5 kommer du att få möjligheten att utveckla ditt språk i form av framställningar i olika former, interaktion, samt genom att lära dig mer om språkets uppbyggnad och funktion. Du kommer även få jobba med att bearbeta både dina egna samt andras verk, samt få lära dig mer om levnadsvillkor, kultur och historia i engelsktalande länder.

I ämnet Engelska ligger fokus främst på de fyra förmågorna: läsa, lyssna, skriva och tala. De här förmågorna kommer vi att arbeta med kontinuerligt under hela året, och vi kommer att testa dem i relation till kunskapskraven flera gånger. 

Vi arbetar och testar även annat ämnesinnehåll som exempelvis källkritiska strategier samt förmågan att kunna diskutera och reflektera över olika levnadssituationer, kulturer, traditioner och upplevelser i olika engelskspråkiga länder. I kursen Engelska 5 kommer du bland annat även få jobba med att bearbeta både dina egna samt andras verk gällande både språk och struktur, samt få lära dig mer om levnadsvillkor, kultur och historia i engelsktalande länder.

Bedömningen kommer att ske löpande under året knutet till olika fokusområden, förmågor och/eller teman, i form av olika typer av examinationer. Jag som lärare gör även löpande bedömning i klassrummet under hela året, vilket jag har till hjälp när det så småningom är dags för ett summativt kursbetyg i slutet av året. Återkoppling sker i form av uppgiftsmatriser, kommentarer, samtal med lärare samt med hjälp av en övergripande kursmatris som vi tittar på gemensamt vid halvkurssamtal samt vid behov. Kursmatrisen är ett verktyg för att sammanställa och få en överblick av en elevs kunskapsnivå i nuläget, och är inte samma sak som ett slutgiltigt betyg. 

En mer detaljerad planeringen över kursen hittar du i Google Classroom. Kursplaneringen är ett levande dokument som kommer att ändras och fyllas i efterhand under årets gång.

Välkommen till kursen Engelska 5!


Läroplanskopplingar

Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.

Innehåll och form i olika typer av fiktion.

Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.

Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.

Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.

Skönlitteratur och annan fiktion.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.

Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.

Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter och talat språk.

Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.

Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter