Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik 2022/2023

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Undervisningen ska utveckla kunskaperna och användningen av matematik. Den ska skapa intresse

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

- bidra till omdömen om rimlighet i egna och andra beräkningar. 

- mäta och avläsa sträckor, massor och volym samt priser och tider, och bidra till att storleksordna enheterna.

- att vara aktiv på lektionerna

- att prata matematikspråket. Kunna benämna addition, subtraktion, division och multiplikation. 

- din förmåga att använda överslagsberäkning, huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik.

Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan när vi arbetar på inne- och utelektioner, både när vi har matteprat tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker, konkret material och naturens resurser.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

-Vi har lektioner både inomhus och utomhus. 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att lösa problem med hjälp av matematik och reflektera över lösningars rimlighet, och

Hur enkla rationella tal används i vardagliga situationer.

De fyra räknesätten och hur de uttrycks med ord, konkret material, symboler och bilder.

Metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning, skriftlig beräkning och överslagsräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Jämförelser och uppskattning av storheter. Mätning av längd, area, massa, volym och tid med standardiserade måttenheter. Metoder för mätning samt enhetsbyten i samband med detta.

Pengars värde och överslagsräkning i samband med betalning.

Eleven medverkar i att välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Eleven medverkar i att lösa problem med hjälp av matematik. Dessutom bidrar eleven i kommunikation om rimligheten i olika lösningar.

Eleven medverkar i att använda symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback