Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURPRI0

Privatjuridik läsåret 2021-2022

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

I kursen "Privatjuridik" arbetar vi med följande områden: Vad är juridik? Rättigheter, Lagar och andra rättskällor, Domstolar, Att lösa tvister, Familj, föräldrar och barn, Arv, Köp och andra avtal, Konsumenträtt, Vad händer om man inte betalar, Skadestånd och försäkringar, Att bo, Att låna, Arbetsrätt, Internationell rätt, Brott och straff samt Brottmål.

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för varje kapitel använder du dig av:

- De föreläsningar som sker i klassrummet, då du också har möjlighet att föra anteckningar

- Läroboken "Privatjuridik" Sanoma förlag

- De PP som visas under lektionerna samt finns bifogade i denna planering.

- Under rubriken "Arbetsuppgifter" finner dokumentet "Läsinstruktioner inför prov i Privatjuridik" inför varje kapitel som examineras.

- De diskussioner som vi för i klassrummet och i mindre grupper.

- De dagsaktuella problem och företeelser som presenteras i gruppen. 

Arbetssätt

  • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
  • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara ev. frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
  • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
  • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat.
  • Använda dig av denna planering som finns i Unikum för att hålla dig informerad om vilket arbetsområde vi arbetar med.

Mål med varje kapitel i läroboken

Inledningsvis i varje kapitel presenteras målet med kapitlet samt att detta presenteras av läraren vid start av varje nytt kapitel.

Ord och begrepp

Varje kapitel innehåller en mängd nya ord och begrepp och dessa presenteras i inledningen av varje kapitel genom att eleverna får del av en ord/begreppslista. Det är viktigt att dessa arbetas igenom och lärs in för att få djupare förståelse för varje område. Orden och begreppen är återkommande och d Se det som att du lär in glosor i det språk du läser - men här är glosorna på svenska och att även dessa behöver läras in. 

I kapitel 1 är följande ord och begrepp viktiga: Rättssamhälle, rättssäkerhet, rättstrygghet, rättsstat, rättssystem, rättsordning, civilrätt, offentlig rätt, statsrätt, förvaltningsrätt, casus, dolus, culpa, nullum crimen sine lege = ”inget brott utan lag”.

Hur bedöms dina kunskaper?

De olika arbetsområdena betygssätts utifrån nedanstående matris som innehåller kunskapskraven och förmågorna.

Kapitel 1 examineras inte men från kapitel 2 sker examination i olika former och vid de planerade tidpunkterna.


Läroplanskopplingar

Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.

Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.

Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.

Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.

Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

Skadeståndsrätt: regler som rör ersättningsskyldighet för den som orsakat en skada.

Försäkringsrätt: regler som rör försäkringar och hur de kan täcka uppkomna skador.

Obeståndsrätt för fysiska personer: regler som gäller när privatpersoner inte kan betala sina skulder.

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Matriser i planeringen
Privatjuridik 2021/2022
Uppgifter
Kapitel 6 Familj
Kapitel 3 Lagar
Kapitel 2 Rättigheter
Kapitel 3 Lagar
Kapitel 4 Domstolar
Kapitel 5 Tvister
Kapitel 8 Köp och andra avtal
Kapitel 9 Konsumenträtt
Kapitel 10 Att bo
Kapitel 11 Lån
Kapitel 12 Inte betala
Kapitel 13 Skadestånd/försäkring
Kapitel 14 Anställd
Kapitel 15 Internationell rätt

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback