Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska åk2 Zick Zack

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Du kommer att utveckla din förmåga att läsa och skriva genom att lära dig olika lässtrategier samt skrivstrategier.

Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du att:

 • utveckla din skriv- och läsförmåga
 • utveckla din förmåga att såväl läsa som förstå innehållet genom att använda olika lässtrategier
 • utveckla din förmåga att skriva texter av olika slag genom att använda olika skrivstrategier.

Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med läromedlet Zick Zack som består av två olika delar Läsrummet, som fokserar på läsinlärning och läsförståelse och Skrivrummet, som fokuserar på skrivande av olika texttyper. Olika läsförståelse- och skrivstrategier kommer att modelleras och övas under lärarens ledning. Undervisningen baseras på Cirkelmodellen (bild från Zick Zack informationsfolder).

 

Undervisningens struktur

Utifrån modelltexter får du lära dig att läsa och skriva olika typer av texter:

 • Återberättande texter - återger en serie händelser i tidsföljd
 • Berättande texter - engagerar, roar och förmedlar budskap
 • Förklarande texter - förklarar ett fenomen eller hur något fungerar
 • Instruerande texter - visar hur man gör ngt
 • Beskrivande texter - presenterar fakta
 • Argumenterande texter - påverkar

 

Begrepp

 • Du kommer att få lära dig olika läsförståelsestrategier.

(Bild: Zick Zack informationsfolder.)

 • Du kommer att få lära dig olika skrivstrategier
 1. Vi läser och analysera gemensamt en modelltexts innehåll och struktur.
 2. Vi arbetar både gemensamt och individuellt med modelltextens språkliga drag.
 3. Vi skriver gemensamt en liknande text.
 4. Var och en får skriva en egen text. 

Mål

 • Känna igen och kunna skriva några olika typer av texter.
 • Hitta och använda viktig information i texter.
 • Läsa, förstå och kunna skriva långa meningar.
 • Strukturera och dela in text i stycken med olika syften.
 • Böja ord så att de passar in i meningen.
 • Känna igen några olika ordklasser.
 • Skriva meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
 • Skriva läsligt för hand och på dator.
 • Stava elevnära ord.
 • Använda olika multimodala utryckssätt (att välja bild eller annat som passar till texten).

Bedömning och dokumentaiton

Under arbetets gång arbetar du i dina böcker Läsrummet och Skrivrummet. Texterna som du själv skriver bedöms sedan utifrån målen med hjälp av en checklista. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärderingen på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback