Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

matematik kap 4 taluppfattning, statistik, algebra och programmering

Sagaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

I detta kapitel lär du dig om taluppfattning, ekvationer, programmering och statistik. Hur vet du om svaret är rimligt? Hur gör du för att räkna ut sannolikhet? Vad är negativa tal?

Arbetsområde: matematik kap 4, taluppfattning, statistik, algebra och programmering 

 

Tid: vecka 46 - 50

 

Begrepp: negativa tal, positiva tal, temperaturen stiger, temperaturen ökar, stapel diagram och frekvens, linjediagram, medeltemperatur och uttryckets värde. 

 

Hur ska vi arbeta med arbetsområdet: 

Vi ska ha genomgångar på tavlan, arbeta digitalt och i matematikboken, laborera och jämföra, gruppövningar och individuella övningar. 

 

Hur du får visa vad du kan (bedömningsuppgift): 

Du ska under lektionstid visa att du kan använda och förstå begrepp. Visa att du förstår och vet hur du ska räkna ut en ekvationer, stapeldiagram och linjediagram i samtal och uppgifter. Vi ska även ha prov.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Mall pedagogisk planering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback