Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt Knacka på

Törnrosens förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Projekt Knacka på

TEMA/PROJEKT: Knacka på

Barngruppen består av barn i 1-3 års ålder. Utifrån barnens intresse har vi valt att arbeta med boken "Knacka på" som projektarbete under hela läsåret 2021. Vi kommer främst fokusera på matematik genom att arbeta med färger, sortering, mönster, antal och storleksbegrepp. Projektet uppfyller även fler mål från läroplanen såsom estetiska lärprocesser då våra aktiviteter innehåller olika former av sång, dans och skapande. Projektet är också språkutvecklande då vi kommer introducera nya ord och begrepp samt nya tecken som stöd. I boken förekommer olika djur, och på så vis får barnen även bekanta sig med naturvetenskap. Genom att använda oss av metoder som projicering och appar under våra aktiviteter berör vi även området digitalisering. 

 

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Boken "Knacka på" bygger på 5 dörrar i färgerna gul, blå, röd, grön och vit. Bakom varje dörr händer det olika saker. Vi kommer att läsa boken samt planera och genomföra olika aktiviteter och lekar kopplat till boken. Vi kommer arbeta med varje dörr/färg i en månad eller längre. Detta för att kunna djupdyka i olika former av lärande samt kunna planera nya aktiviteter utifrån barnens intresse och önskningar.

 

Indikationer för måluppfyllelse:

Vi kommer lägga fokus på följande strävansmål:

-Barnen ska få möjlighet att lär sig urskilja olika färger (fokus på blå, grön, röd, gul och vit som förekommer i boken).
-Barnen ska få möjlighet att lära sig antalsuppfattning upp till 3.
-Barnen ska få möjlighet att erhålla kunskap om olika djur (fokus på björnar, kaniner och apor som förekommer i boken).
-Barnen ska få möjlighet att lära sig olika tecken.
-Barnen ska få möjlighet att lära sig olika storleksbegrepp som stor, mellan och liten. 

 

UPPFÖLJNING

Följa upp arbetet tillsammans med barn och kollegor. Reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga.
Dokumentera i barnens lärloggar!

 

UTVÄRDERING


Utvärdera arbetet utifrån dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation m.m 

 

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

 

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback