Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favorit matematik 2A

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Favorit matematik 2A

Tid

Höstterminen 2021.

Syfte

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, t.ex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder t.ex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Centralt innehåll i matematik

Dessa områden tas upp i undervisningen i matematik under höstterminen 2019.

Taluppfattning och tals användning
Räkneramsan 0-100
Markera tal på tallinjen 0-100
Större än och mindre än,
Positionssystemet med ental och tiotal.
Addition, huvudräkning och uppställning
Subtraktion, huvudräkning och uppställning
Multiplikation med 2, 5 och 10
Samband mellan addition och multiplikation
Tolka textuppgifter och välja räknesätt

Arbetssätt: Hur ska vi jobba?

  • Vi lyssnar på ramberättelser kring innehållet och samtalar kring bilder
  • Vi tittar på förklarande filmer som hör till de olika kapitlen
  • Vi arbetar gemensamt med huvudräkningsuppgifter
  • Vi arbetar med problemlösningsuppgifter
  • Vi arbetar med uppgifter enskilt i arbetsboken
  • Vi arbetar med extrauppgifter digitalt och på papper.

Utvärdering

Vi utvärderar hela tiden under arbetets gång.
Efter varje kapitel får eleverna gör en diagnos för att utvärdera vad som behöver tränas mer.

 

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback