Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vi och naturen

Björkbackens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 22 oktober 2021

Barngruppen är ny och arbetslaget förändras. Vi behöver lägga tid på att lära känna varandra och att arbeta ihop gruppen och stärka den enskilda individen.

Nuläge

Ny barngrupp och nytt arbetslag.

Vi utvecklar miljön inomhus så att den ska utmana barnen och erbjuda dem mer lärande utifrån ålder och mognad.

Vi har sett att tillhörighet i den stora som lilla gruppen har varit gynnsamt för gruppkänslan, det har gett barnen utrymme för att hitta en möjlighet att samspela och lära känna varandra på olika sätt utifrån deras egna förutsättningar.

 

Mål

Vi vill att barnen visar att de är trygga och att de kan våra rutiner.

Vi vill kunna se att barnen har utvecklat sin förmåga att kommunicera och samspela. 

Vi vill kunna se att att barnen har utvecklat sin förmåga att respektera varandra som individer med likheter och olikheter, och att alla är lika viktiga. 

Vi vill att barnen visar att de känner ansvar för naturen och visar hänsyn och respekt för djur och växter.

 

 

Syfte

För att barnen ska kunna lära sig nya saker behöver de känna sig trygga i gruppen och ha roligt tillsammans. Vi vill att barnen ska respektera varandra som värdefulla kompisar.

 

Eftersom lärande sker tillsammans med andra behöver barnen utveckla sin förmåga att kommunicera och samspela.

 

 

Genomförande

Tydliga rutiner för dagen

 

Tecken och bilder som stöd

 

Undervisning i mindre grupper

 

Samlingar

 

Gruppstärkande lekar och sånger

 

Språkutvecklande undervisningsaktiviteter kopplade till djur och natur.

 

Utflykter med upptäckter av djur och natur i vårt närområde.

 

Undervisningsaktiviteter utifrån modulen Specialpedagogik i förskolan.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar barnens samspel, lärande och upptäckter med hjälp av iPad.

Vi dokumenterar barnens teckningar och skapande och deras tankar omkring det vi arbetar med.

 

Ansvar

Marie, Tina och Åsa ansvarar.

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar på våra avdelningsplaneringar ca en gång per månad.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback