Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Normer och värden

Förskolan Sagan, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Öka barnens medvetenhet och förståelse för andras integritet.

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot?) varför och hur? 

Vi vill öka barnens förståelse och medmänsklighet för andra. Öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Vårt arbete ska möjliggöra en verksamhet som präglas av solidaritet, ansvarstagande och ge barnen inblick i att människors situation kan se olika ut samt hur vi kan hjälpa våra medmänniskor med våra handlingar.

- förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

-  respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Vi vill hitta vägar till likabehandling och utvidga alla normer. Sätta oss in i andras situation och levnadssätt. Vi vill öka förståelsen för att allas olikheter och allas lika värde. Vi vill hitta trygghet i både grupp och individuellt samt stärka självkänslan hos varje barn. ” jag är bra precis som jag är ” 

Vi kommer att använda oss av böcker, filmklipp och diskussioner. Vi kommer reflektera olika livsfrågor. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

  • samtal i vardagen

  • samlingar med reflektioner i mindre grupper

  • synliggöra i miljöerna att arbetet har skett

  • få med barnens reflektioner i Unikum

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

För barnen på individnivå och gruppnivå.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Ylva

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback